Przetargi Wydarzenia Zapytania

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego, na dostawę artykułów chemii gospodarczej i środków czystości

Nr sprawy DPS/ZP/2/2024 

Tolkmicko, dnia 15.01.2024r.

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 130 000 złotych bez podatku towarów i usług na dostawę artykułów chemii gospodarczej i środków czystości, chemii profesjonalnej, medycznych środków dezynfekujących oraz rękawic jednorazowych nitrylowych do Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku na 2024 roku

I.            ZAMAWIAJĄCY

1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku

ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko

Tel./faks: 55 231-61-78, 55 231-61-63, e-mail: dpstol@wp.pl

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt I.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1)    Nazwa nadana zamówieniu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości, chemii profesjonalnej, medycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic jednorazowych nitrylowych do Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

2)    Opis przedmiotu zamówienia

Asortyment i jego ilość wskazane zostały w formularzach cenowych w rozbiciu na TRZY pakiety – załączniki 1 do 3.

Dostawy realizowane będą od dnia podpisania umowy sukcesywnie do 31 grudnia 2024 roku, na podstawie jednostkowych zamówień nie częściej niż dwa razy w miesiącu.

III.         WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1)     Wykonawca może złożyć ofertę na jeden, dwa lub trzy pakiety.

2)     Termin wykonania zamówienia:  od 29.01.2024r. do 31.12.2024 r.

3)     Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

2.  Zamawiający odrzuci oferty wykonawców:

1)           którzy nie złożą oświadczenia, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w ust. 1 pkt 1.1.

4)   Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona jest: Elżbieta Ćwiklińska,                                     tel. 55 231 61 78   wew. 20

W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie: list, fax, email.

5)    Sposób i termin składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami z dopiskiem „Dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości, chemii profesjonalnej, medycznych środków dezynfekujących oraz rękawic jednorazowych nitrylowych do Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku” należy złożyć pod adresem: Dom Pomocy Społecznej, 82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2, do dnia 24 stycznia 2024 r. do godz. 13:00.

6)     Termin otwarcia ofert

1.           Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2024 r. o godzinie 13:30.

2.           Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej zamawiającego www.dpstolkmicko.pl

7)     Opis sposobu przygotowania oferty

1.           Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

2.           Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1)           aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku nr 4,

2)           pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do złożenia oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

3.           Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

8)     Kryteria oceny oferty: najniższa cena, (cena 100%):

1.           Wykonawca poda cenę za wykonanie zamówienia w Formularzu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 1 do 3  do zapytania ofertowego według opisu w nim zawartego.

2.           Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia.

3.           Cenę należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić.

4.           Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy, której wzór załączono do zapytania ofertowego (załącznik nr 5 ).

5.           Cena oferty winna być podana do dwóch miejsc po przecinku.

6.           Niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe.

7.           Cena oferty winna być ceną brutto, zawierającą podatek VAT.

8.           Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

9.           Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

9)   Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

KryteriumWaga %
Cena100

1.           Sposób obliczania:

PK1 = [CN / CR x 100%] x 100

PK1 – ilość punktów dla kryterium

CN – najniższa oferowana cena brutto

CR – cena brutto oferty rozpatrywanej

2.           Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

3.           W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

10)    Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1.           Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy uzupełniony o dane z oferty dwa egzemplarze umowy zgodne ze wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

2.           W celu zawarcia umowy osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy winna podpisać umowę wskazaną w ust. 1 i odesłać jeden egzemplarzach Zamawiającemu.

3.           Do umowy Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących go przy podpisywaniu umowy do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

11)   Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.           Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane we wzorze umowy, który stanowi załącznik  nr 5,

2.           Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

3.           Do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego.

4.           Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

5.           Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

6.           Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane we wzorze umowy (załącznik nr 5).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)           administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, 82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2; tel. 55 231 61 63, fax 55 231 61 78, E-mail: dpstol@wp.pl

2)           inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku jest Pan Mateusz Szlachtowicz, kontakt: iodo@koni.pl, Tel. 695 311 523;

3)           dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; świadczeniem usług pralniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku w okresie od 02.01.2024r. do 31.12.2024r. nr DPS/ZP/5/2023/E.Ć.

4)           odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”

5)           dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres: 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia albo okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy;

6)           obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy będącego osobą fizyczną jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7)           w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)           osoba, której dane są przetwarzane, posiada:

a)           na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

b)          na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c)           na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d)          prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9)           osoba, której dane są przetwarzane, nie posiada:

a)           w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do usunięcia danych osobowych;

b)          prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)           na podstawie art. 21 RODO prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani pocztą elektroniczną o terminie podpisania umowy.

              Anna Kurszewska DYREKTOR