Zasady przyjęć do DPS

Przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Osoba, która chciałaby zamieszkać w naszym domu musi osobiście lub za pośrednictwem swojego opiekuna prawnego złożyć wniosek /prośbę/ o skierowanie do DPS w ośrodku pomocy społecznej, właściwym dla jej miejsca zamieszkania. Do ww. wniosku /prośby/ należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność sprawowania całodobowej opieki przez osoby drugie.

Pracownicy socjalni tych ośrodków przeprowadzają diagnozę przypadku, kompletują wymagane dokumenty oraz doprowadzają do wystawienia decyzji kierującej do placówki oraz decyzji o odpłatności.

Przed przyjęciem osoby zainteresowanej pracownik socjalny domu dokonuje wizyty w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej celem ustalenia:

– aktualnej sytuacji społeczno-socjalno-bytowej,

– zakresu koniecznych usług opiekuńczych i wspomagających,

– kwalifikacji do domu dla osób przewlekle somatycznie chorych w Tolkmicku.

Wizyta ta stanowi podstawę do tworzenia indywidualnego planu wsparcia.

Decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku wydaje organ prowadzący placówkę – Starosta Elbląski.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku jest odpłatny w wysokości średniego kosztu utrzymania, który ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. Ogłoszenie to stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Opłatę za pobyt ponoszą:

1) mieszkaniec placówki – nie więcej niż 70 % swojego dochodu,

2) małżonek mieszkańca, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, która skierowała klienta do domu pomocy społecznej.

KOSZT  na rok 2024 – 6.181 zł.