Status prawny

Załącznik do Uchwały
Nr XVI/66//2016
Rady Powiatu w Elblągu z dnia 09.09.2016 roku

STATUT
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

1. Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, zwany „Domem”, jest prawnie wyodrębnioną, samodzielną, budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Elbląskiego.
2. Dom nie posiada osobowości prawnej.
3. Obszar działania Domu obejmuje Powiat Elbląski.
4. Siedzibą Domu jest miasto Tolkmicko, ul. Szpitalna 2
5. Dom, o którym mowa w ust. 1, jest stacjonarną placówką zapewniającą całodobową opiekę 116 osobom przewlekle somatycznie choiym, skierowanym na pobyt stały.
6. Do Domu mogą być przyjmowane osoby spoza obszaru Powiatu Elbląskiego.
7. Nadzór nad Domem Pomocy Społecznej w Tolkmicku sprawuje Starosta Elbląski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.

§ 2.


Dom działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w
szczególności:
1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity
Dz.U. z 2016 r., poz.930)
2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 814),
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2011 r., poz. 721 z późn. zm.), 
4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
5. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.330 z późn. zm.),
6. ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.),
7. ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 198),
8. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964),
9. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. z 2012 r., poz. 305.),
10. niniejszego statutu.


ROZDZIAŁ II. CEL I ZADANIA DOMU.

§3.

1. Celem Domu jest realizacja zadań związanych z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, w sposób i stopniu umożliwiającym im godne życie, między innymi przez zapewnienie tym osobom:
1) w zakresie potrzeb bytowych:
a) miejsca zamieszkania,
b) wyżywienia,
c) odzieży i obuwia,
d) utrzymania czystości,
2) w zakresie usług opiekuńczych, polegających na:
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) pielęgnacji,
c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
3) w zakresie usług wspomagających, polegających na:
a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
c) umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną,
f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,
h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
i) finansowaniu mieszkańcowi Domu, nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 3o% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2oo4 roku o pomocy społecznej,
j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
k) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.
2. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
3. Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.


§4.

1. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
2. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Dom może pokrywać wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


§ 5.

Dom realizuje również zadania wynikające z uchwał Rady Powiatu w Elblągu
oraz Zarządu Powiatu w Elblągu.

§ 6.

1. Dom prowadzi mieszkanie chronione dla 6 osób zaburzonych psychicznie, czasowo wymagających wsparcia, którego celem jest:
1) czasowe zapewnienie wsparcia osobom zaburzonym psychicznie, rekrutującym się ze środowiska lokalnego,
2) utrzymanie osób zaburzonych psychicznie w ich naturalnym środowisku, a tym samym przeciwdziałanie zjawisku in stytucj onalizacj i,
3) usamodzielnianie niektórych mieszkańców domów pomocy społecznej, cierpiących na zespoły psychoorganiczne, których aktualny stan zdrowia umożliwia samodzielne życie, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych.
2. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określają odrębne przepisy.


§ 7.


1. Dom jest jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej, przeznaczony dla 55 uczestników, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i wskazanie do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej.
2. Terapia w Warsztacie odbywa się w 11 – tu grupach terapeutycznych.


§ 8.

 

Dom współpracuje z innymi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi systemu pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, organami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, policją, placówkami systemu oświaty oraz innymi podmiotami, których działalność statutowa przewiduje szeroko rozumianą pomoc społeczną.

ROZDZIAŁ III. ZASADY FUNKCJONOWANIA DOMU.
§ 9.

1. W organizowaniu życia mieszkańców uwzględnia się między innymi następujące zasady:
1) posiadania własnych drobnych przedmiotów i miejsca ich przechowywania pod warunkiem, że nie będą one ograniczać uprawnień innych mieszkańców oraz nie będą utrudniać utrzymania porządku i należytego stanu sanitarnego,
2) korzystania z własnego ubrania i bielizny osobistej,
3) zagospodarowania przydzielonego pokoju mieszkalnego według indywidualnego uznania, łącznie z wyposażeniem we własne meble, z jednoczesnym zachowaniem estetyki, respektując zdanie współmieszkańców,
4) spożywania posiłków, w tym dietetycznych – zgodnie ze wskazaniami lekarza, w ramach obowiązującej stawki żywieniowej, według własnych przekonań wyznaniowych, z poszanowaniem zasad i trybu ich wydawania,
5) umożliwienia mieszkańcom udziału w czynnościach związanych z ich codziennym życiem,
6) organizowania sobie czasu wolnego według własnego uznania i przebywania poza Domem w ciągu dnia, na ogólnie przyjętych zasadach ustalonych w Domu,
7) aktywnego trybu życia, angażowania w czynności życia codziennego, udziału w terapii zajęciowej, rekreacji i pracy,
8) należytego traktowania przez kadrę Domu oraz poszanowania ze strony innych mieszkańców,
9) podtrzymywania więzi z rodziną, nawiązywania przyjaźni z osobami spoza Domu oraz czynnego udziału w różnego rodzaju organizacjach społecznych, charytatywnych, wyznaniowych.
2. Mając na uwadze jak najlepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Domu, mają oni prawo powołania Samorządu Mieszkańców, którego reprezentantem jest Rada Mieszkańców.

§ 10.

1. Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom możliwość złożenia do depozytu środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.
2. Dom nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i środki pieniężne nie złożone do depozytu.
3 Zasady oraz tryb przyjmowania przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych do depozytu oraz ich wydawania określi Dyrektor Domu zarządzeniem.
4. W przypadku osób mających trudności z samodzielnym dysponowaniem pieniędzmi, Dom pomaga im w dokonywaniu zakupów.

§ 11.

Prawa i obowiązki mieszkańców Domu określa Regulamin Organizacyjny
ustalony uchwałą Zarządu Powiatu w Elblągu.


§ 12.

1. Dyrektor Domu zobowiązany jest w szczególności do:
1) tworzenia warunków do realizacji zadań statutowych kierowanej jednostki,
2) kształtowania właściwego stosunku kadry Domu do mieszkańców,
3) zagwarantowania mieszkańcom ich praw osobistych,
4) otoczenia mieszkańców szczególną troską w początkowym okresie pobytu, aby ich adaptacja do życia w nowych warunkach przebiegała możliwie łagodnie,
5) zapoznania mieszkańców z ich uprawnieniami i obowiązkami oraz Regulaminem Domu,
6) informowania mieszkańców o możliwości złożenia do depozytu środków pieniężnych oraz rzeczy wartościowych,
7) utrzymywania ścisłego kontaktu z rodzinami mieszkańców Domu lub innymi osobami uprawnionymi, poprzez bieżące informowanie o ważnych faktach dotyczących zmian w stanie zdrowia mieszkańca, skierowaniu na leczenie szpitalne lub sanatoryjne oraz o ewentualnym przeniesieniu do innej placówki,
8) dbania o wyznaczenie przez sąd opiekuńczy opiekuna prawnego lub kuratora w stosunku do mieszkańców, których stan zdrowia kwalifikuje ich do objęcia takim postępowaniem,
9) zapewnienia warunków do godnego umierania i sprawiania zmarłemu mieszkańcowi Domu pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego, o ile rodzina nie wyrazi chęci pochówku.

ROZDZIAŁ IV.
ORGANIZACJA PRACY DOMU.
§ 13.

1. Domem kieruje Dyrektor, który zarządza nim i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do obowiązków Dyrektora należy:
1) organizowanie pracy Domu,
2) sprawowanie nadzoru nad pracą podległych pracowników,
3) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy, w tym określenie obowiązków pracowników zatrudnionych w Domu,
4) podejmowanie decyzji w sprawach: nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, wysokości uposażenia, nagradzania, stosowania sankcji służbowych wobec pracowników naruszających postanowienia regulaminu,
5) składanie corocznego sprawozdania z działalności Domu oraz przedstawianie propozycji do wykazu potrzeb w zakresie jego funkcjonowania.
3. Domem kieruje Dyrektor odpowiedzialny za jego działalność przy pomocy:
1) Głównego Księgowego,
2) Kierownika Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego,
3) Starszego Administratora.
4. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego lub inny imiennie upoważniony przez Dyrektora pracownik Domu, a zakres obowiązków i uprawnień osoby zastępującej rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora o ile Dyrektor Domu, w formie pisemnej nie wskaże inaczej.
5. W strukturze Domu wyróżnia się:
1) Komórki organizacyjne:
a) Dział Opiekuńczo – Terapeutyczny,
b) Dział Administracyjno – Gospodarczy,
c) Dział Finansowo – Księgowy.
2) Samodzielne stanowiska pracy:
a) Inspektor ds. Organizacji i Kadr,
b) Kapelan.
6. Kierownicy komórek organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku kierują z upoważnienia Dyrektora określoną częścią działalności Domu oraz organizują pracę podporządkowanych im komórek organizacyjnych.


§ 14.

1. Dom jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.
2. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Domu regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.).

§ 15.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Domu oraz jego strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny ustalony uchwałą Zarządu Powiatu w Elblągu.

ROZDZIAŁ V. GOSPODARKA FINANSOWA DOMU.
§ 16.

1. Dom jako samorządowa jednostka budżetowa sektora finansów publicznych pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Powiatu Elbląskiego.
2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany „planem finansowym Domu”.
3. Dom uzyskuje dochody tytułem:
1) odpłatności samorządów gminnych, tytułem dofinansowania kosztów pobytu mieszkańców skierowanych do Domu,
2) odpłatności mieszkańców Domu,
3) innych dochodów i darowizn, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Szczególne zasady rachunkowości prowadzonej w Domu, dotyczą:
1) ewidencji wykonania budżetu,
2) ewidencji majątku trwałego, stanowiącego własność Powiatu Elbląskiego,
3) wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów,
4) sporządzania sprawozdań finansowych.
5. Gospodarka finansowa w Domu prowadzona jest w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz wydane na ich podstawie akty wykonawcze.
6. Dom posiada odrębny rachunek bankowy, z którego można dokonywać wypłat do wysokości wydatków uchwalonych na dany rok budżetowy.
7. Dyrektor Domu jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

ROZDZIAŁ VI. MAJĄTEK DOMU.
§ 17.

1. Mienie Domu jest własnością Powiatu Elbląskiego, przekazane Domowi w trwały zarząd.
2. Mienie, o którym mowa ust. 1, obejmuje:
1) nieruchomości usytuowane na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: Nr 76, która posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 53173 i Nr 67, która posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 44402,
2) majątek ruchomy, stanowiący wyposażenie Domu.

ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 18.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 19.

Zmiana postanowień statutu dokonywana jest w drodze Uchwały Rady Powiatu w Elblągu.

 

 

RADA POWIATU

W ELBLĄGU

UCHWAŁA nr XUI/66/2016

Rady Powiatu w Elblągu z dnia 09 września 2019 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

1

Uchwala się Statut Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Elblągu.

3

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Elblągu Nr XXXV/47/10 z dnia 17 września 2010 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Tolkmicku, zmienionego uchwałą Nr XXIII/30/13 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2013 roku oraz uchwałą Nr XXX/36/14 roku z dnia 26 czerwca 2014 roku.

4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu w Elblągu sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) jednostki budżetowe, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego działają na podstawie statutu. Statuty jednostek budżetowych nadaje organ stanowiący samorządu terytorialnego.

Statut reguluje w szczególności nazwę, siedzibę, i przedmiot działalności Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

Obecnie Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku działał na podstawie Statutu nadanego uchwałą Nr XXXV/47/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 17 września 2010 roku. Zmiany w przepisach dotyczących pomocy społecznej oraz nowelizacja obowiązujących przepisów prawa, spowodowały konieczność wprowadzenia zmian i nadania nowego Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

Tolkmicko, dnia 15 lipca 2016 roku

Statut DPS Tolkmicko- wersja bitmapa pdf

Uchwała Rady Powiatu w Elbląguwersja bitmapa pdf