Prawa i obowiązki mieszkańca

Załącznik  do ZARZĄDZENIA Dyrektora DPS  z dnia 17 stycznia 2017r.

REGULAMIN POBYTU MIESZKAŃCÓW W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W  TOLKMICKU

 

Regulamin pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej  w Tolkmicku zwanego dalej Domem, określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Dom oraz podstawowe prawa i obowiązki mieszkańca Domu.  

 • 1

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku działa na podstawie Statutu, Regulaminu organizacyjnego oraz obowiązujących przepisów prawa.

 • 2
 1. Dom jest przeznaczony dla osób w przewlekle somatycznie chorych, posiada 116 miejsc.
 2. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez uprawnione organy.
 3. Domem kieruje Dyrektor odpowiedzialny za jego właściwe funkcjonowanie.
 4. W ramach obowiązujących przepisów Dyrektor Domu może wydawać przepisy wewnętrzne, w tym regulować bardziej szczegółowo zakresy praw i obowiązków, oraz tryb postępowania Mieszkańców na terenie Domu.
 • 3
 1. Pobyt w Domu jest odpłatny. Wysokość i tryb regulowania odpłatności za pobyt określają odrębne przepisy. Wysokość odpłatności określona jest w decyzji ustalającej opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Mieszkaniec zobowiązany jest wnosić opłatę wynikającą z aktualnej decyzji w terminie do końca miesiąca za dany miesiąc.

 

 1. Mieszkaniec Domu nie ponosi opłat za Dom za okres nieobecności nie przekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.
 • warunkiem dokonania zwrotu za nieobecność mieszkańca w Domu jest powiadomienie Dyrektora, bądź pracownika socjalnego lub dyżurnej pielęgniarki co najmniej 1 dzień przed planowaną nieobecnością,
 • w przypadku nie zgłoszenia planowanej nieobecności, Dom nie dokona zwrotu za dni nieobecne,
 • w przypadku gdy mieszkaniec nie korzystał z posiłków w Domu, ale przebywał na terenie Domu nie dokonuje się zwrotu za nieobecność,
 • szczegółowe zasady powiadamiania o planowanych nieobecnościach reguluje niniejszy regulamin.
 • 4
 1. Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, kulturalno-oświatowych, społecznych, religijnych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.
 2. Organizacja, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
 3. Ramowy porządek dnia Domu obejmuje:

 

1) wstawanie, toaletę poranną,
2) śniadanie,
3) zabiegi opiekuńczo pielęgnacyjne,
4) terapię zajęciową,  rehabilitację leczniczą,
5) obiad,
6) kolację,
7) zabiegi opiekuńczo – pielęgnacyjne,
8) ciszę nocną.

 

 • 5
 1. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 • 6

Mieszkańcy korzystają z własnej odzieży. W przypadku jej braku lub niemożności zakupienia z własnych środków Dom zapewnia odzież i obuwie w podstawowym zakresie. 

 • 7
 1. Mieszkańcy domu zamieszkują w pokojach jedno, dwu, trzy i czteroosobowych wyposażonych przez Dom w meble, sprzęt codziennego użytku, sprzęt rtv i TV oraz pościel.
 2. W pokojach mieszkańców nie wolno dokonywać zmian, przestawiać i wymieniać mebli bez zgody kierownika działu lub Dyrektora.
 3. Mieszkańcy mogą wyposażyć pokój w sprzęt, nie będący własnością Domu, za zgodą Dyrektora.
 4. Ze względów bezpieczeństwa w pokojach mieszkalnych nie wolno używać kuchenek elektrycznych, żelazek, grzałek i tym podobnych urządzeń elektrycznych.
 5. Dom dysponuje specjalnymi pomieszczeniami (kuchenki, pralnia, łazienki z pralkami) wyposażonymi w odpowiedni sprzęt.
 • 8
 1. Nowoprzybyli mieszkańcy są przyjmowani do pokoi na wolne miejsca.
 2. Nowoprzybyłego mieszkańca przyjmuje Dyrektor lub Pracownik Socjalny.
  Jest on zapoznawany z najbliższym otoczeniem oraz zapoznaje się
  z uprawnieniami i obowiązkami Domu, w szczególności niniejszym regulaminem. W pierwszym okresie pobytu w Domu, nowa osoba jest otoczona szczególną troską oraz opieką i wsparciem ze strony zespołu opiekuńczo – terapeutycznego.
 3. W trakcie pobytu w Domu mieszkaniec, decyzją Dyrektora Domu, może być przeniesiony do innego pokoju.
 4. Przeniesienie o którym mowa w ust. 3 może nastąpić ze względu na potrzeby Domu, ze względów zdrowotnych, pielęgnacyjno – opiekuńczych lub na wniosek mieszkańca Domu.
 • 9
 1. Dom zapewnia każdemu mieszkańcowi całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków: śniadania, obiadu i kolacji. W przypadku diet pięciu posiłków dziennie.
 2. Posiłki wydawane są w stołówce Domu oraz w pokojach mieszkalnych w czasie określonym ramowym porządkiem dnia. W uzasadnionych przypadkach mogą być ustalone inne godziny wydawania posiłków.
 3. Dom zapewnia posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza.
 4. Osoby chore – leżące spożywają posiłki w pokojach, a jeżeli zachodzi konieczność są karmione.
 5. W wypadku niedyspozycji lub choroby mieszkańca, podaje się posiłki do pokoju.
 6. Rezygnacja z przygotowanych posiłków nie daje możliwości zamiany na  równowartość pieniężną.
 • 10

Dom zapewnia Mieszkańcom:

 • utrzymanie oraz stosowną do stanu zdrowia opiekę pielęgniarską, rehabilitacyjną, socjalną, na prośbę mieszkańca opiekę psychologiczną,
 • sprzątanie w pokojach, odbywa się codziennie oraz w zależności
  od potrzeby,
 • zmianę bielizny pościelowej, która jest zmieniana raz na dwa tygodnie lub
  w zależności od potrzeb, bielizny osobistej (stanowiąca własność Domu)
  w zależności od potrzeb,
 • pranie i reperację bielizny osobistej będącej własnością mieszkańców niesprawnych bezpłatnie przez odpowiedzialny za to personel,
 • opiekę i pielęgnację – karmienie, ubieranie, mycie, kąpanie oraz usługi pielęgniarskie mieszkańcom, którzy nie mogą samodzielnie wykonać tych czynności,
 • podnoszenie sprawności ruchowej stosownie do diagnozy i wskazań lekarza, poprzez udział w zabiegach kinezyterapii i fizykoterapii w pomieszczeniach rehabilitacyjnych oraz rehabilitację przyłóżkową,
 • możliwość usług transportowych przy przewozie do lekarzy specjalistów, zapewniając opiekę podczas przewozu, jeżeli stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dokonanie tej czynności, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu takiego przejazdu,
 • całodobową opiekę w zakresie usług opiekuńczych i czynności pielęgnacyjnych, świadczoną przez pielęgniarki i opiekunów kwalifikowanych,
 • organizację terapii zajęciowej w Domu z uwzględnieniem możliwości, zainteresowań i stanu zdrowia,
 • organizację świąt i uroczystości na terenie Domu,
 • udział w imprezach kulturalnych organizowanych przez Dom,
 • dostęp do biblioteki i codziennej prasy w Domu,
 • możliwość korzystania z kaplicy oraz indywidualnego kontaktu z kapłanem.
 • 11
 1. Dom zapewnia warunki umożliwiające rozwój samorządności mieszkańców.
 2. W Domu działa samorząd wybierany przez mieszkańców, którego organem jest Rada Mieszkańców, wybierana na okres 4 lat.
 3. Każdy mieszkaniec ma prawo uczestniczyć w pracach Samorządu i w wyborach do Rady.
 4. Rada Mieszkańców składa się z pięciu członków – mieszkańców Domu, Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który reprezentuje Radę Mieszkańców.
 5. Samorząd Mieszkańców Domu działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz harmonogramu pracy Rady zatwierdzonego przez Dyrektora.
 6. Do zadań Rady Mieszkańców należy:
  • współpraca z Dyrektorem i pracownikami Domu w kształtowaniu i rozwijaniu właściwej, nacechowanej życzliwością i wyrozumiałością atmosfery współżycia mieszkańców,
  • zgłaszanie Dyrektorowi wniosków i współpraca z Dyrektorem w sprawach organizacji życia mieszkańców w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych, kulturalno-oświatowych, społecznych i religijnych oraz organizacji czasu wolnego mieszkańców,
  • pomoc w zaadoptowaniu się nowoprzybyłym mieszkańcom,
  • współudział w organizowaniu terapii zajęciowej, inicjowanie kierunków pracy kulturalnej, odpowiadającej potrzebom i zainteresowaniom mieszkańców.
 7. Szczegółową organizację pracy Rady Mieszkańców oraz sposób wybierania jej członków ustala Rada Mieszkańców.
 • 12

Mieszkańcy Domu mają prawo:

 • opuszczania Domu w ciągu dnia, w szczególności na spacer, zakupy, odwiedzanie rodzin,
 • odwiedzin,
 • podejmowania pracy poza Domem lub na jego terenie, jeżeli pozwala im na to stan zdrowia. Zasady wynagradzania i sposób organizacji pracy regulują odrębne przepisy,
 • złożenia do depozytu, za pokwitowaniem, przedmioty wartościowe i pieniądze. Dom nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze nie złożone w depozycie,
 • zrezygnowania z pobytu w Domu po uprzednim zawiadomieniu Dyrektora, przedstawieniu swej woli na piśmie i przeprowadzeniu procedury określonej w ustawie, za wyjątkiem mieszkańców skierowanych na podstawie postanowienia sądu. W przypadku, gdy mieszkaniec jako osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jego przedstawiciel ustawowy wycofają swoją zgodę, na dalszy pobyt w DPS, Dom zawiadomi o tym właściwy sąd, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora,
 • do korzystania z ogólnie dostępnych pomieszczeń Domu oraz ich wyposażenia: stołówka, kuchenki podręczne, punktu bibliotecznego, kaplica, świetlica oraz terenu na wolnym powietrzu należącego do Domu – zgodnie z przeznaczeniem i w czasie do tego przeznaczonym,
 • do pełnej informacji o usługach dostępnych na terenie Domu, o organizacji życia Domu, o swoich prawach i obowiązujących przepisach, o stanie swojego zdrowia i zakresie prowadzonej opieki.
 • 13
 1. Mieszkaniec ma prawo do przechowywania swoich pieniędzy i rzeczy wartościowych za pokwitowaniem w depozycie Domu oraz wskazania osoby upoważnionej do dysponowania tymi środkami lub przedmiotami określając jednocześnie zakres tego upoważnienia.
 2. Za rzeczy wartościowe i pieniądze nie złożone do depozytu, Dom nie ponosi odpowiedzialności.
 • 14

Mieszkańcy Domu są obowiązani:

 • przestrzegać obowiązujących przepisów, regulaminów, instrukcji, zarządzeń wewnętrznych itp. oraz norm i zasad współżycia społecznego w kontaktach z innymi mieszkańcami i pracownikami Domu,
 • dbać w miarę możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach i wokół siebie,
 • przestrzegać norm i zasad współżycia społecznego oraz zarządzeń porządkowych i regulaminów,
 • przestrzegać ciszy nocnej, nie naruszając praw innych mieszkańców do godnego i bezpiecznego życia,
 • współdziałać z personelem Domu w zaspokajaniu podstawowych potrzeb,
 • dbać o dobrą atmosferę w Domu,
 • dbać o mienie Domu,
 • ponosić opłaty za pobyt w Domu,
 • nie wywierać presji na współmieszkańców w odniesieniu do praktyk religijnych.
 • 15
 1. Mieszkańcy Domu są obowiązani zgłosić wyjazd i powrót pielęgniarce dyżurującej, a pisemne oświadczenie złożyć pracownikowi socjalnemu. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych wymagana jest zgoda opiekuna prawnego lub kuratora.
 2. W przypadku przedłużenia nieobecności w Domu lub przebywaniu w nocy poza Domem, mieszkaniec ma obowiązek powiadomić o tym fakcie dyżurną pielęgniarkę bądź opiekuna.
 3. W przypadku nieuzgodnionej nieobecności Dyrektor Domu lub osoba przez niego upoważniona powiadamia o tym fakcie Policję.
 4. W czasie przebywania mieszkańca poza Domem Dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo mieszkańca.
 5. Dyrektor, również na wniosek lekarza ma prawo ograniczyć możliwość samodzielnego opuszczania Domu przez mieszkańca w przypadku, gdy z uwagi na stan zdrowia zagraża to jego zdrowiu lub życiu.
 • 16
 1. Osoby odwiedzające Dom mogą przebywać na terenie Domu w godz. 8.00 – 21.00 i są zobowiązane do wpisania się w zeszyt odwiedzin prowadzony
  w gabinetach doraźnej pomocy medycznej.
 2. Osoby odwiedzające Dom zgłaszają swój pobyt pielęgniarce i podają, kogo
  z mieszkańców lub pracowników odwiedzają.
 3. Osoby odwiedzające Dom będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mają prawa wstępu na teren Domu.
 4. Odwiedziny mogą odbywać się w pokoju mieszkalnym lub w pomieszczeniach do tego wyznaczonych.
 5. Osoby odwiedzające Dom mają obowiązek dostosować się do regulacji porządkowych obowiązujących na terenie Domu oraz stosować się do poleceń Dyrektora oraz osób przez niego upoważnionych.
 6. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-6.00.
 • 17

Zabrania się mieszkańcom:

 • wyrzucania resztek jedzenia, śmieci i innych przedmiotów przez okna,
 • przenoszenia do pokoi mieszkalnych sprzętów i przedmiotów stanowiących wyposażenie pomieszczeń ogólnodostępnych,
 • dokonywania zmian technicznych w pokojach mieszkalnych np. samodzielnego ich malowania, wiercenia otworów, wbijania gwoździ, wymiany zamków w drzwiach,
 • ze względów sanitarno – epidemiologicznych karmienia zwierząt, które dostały się na teren wokół Domu.
 • 18
 1. Na terenie Domu zabrania się nadużywania alkoholu.
 2. Zakazuje się osobom nietrzeźwym wnoszenia alkoholu, napojów alkoholowych oraz spożywania alkoholu, napojów alkoholowych.
 3. Zakazuje się zażywania środków odurzających i przebywania pod ich wpływem na terenie Domu.
 4. W przypadku osób w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia na terenie Domu, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, zostanie powiadomiona Policja.
 • 19
 1. Palenie papierosów jest dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych.
 2. W Domu zainstalowana jest sygnalizacja przeciwpożarowa. Mieszkańcy zobowiązani są do zapoznania się z przepisami przeciwpożarowymi umieszczonymi na tablicy informacyjnej oraz stosowania przepisów instrukcji alarmowej w przypadku powstania pożaru i wyciągu z instrukcji ewakuacyjnej dotyczącej spraw pożarowych.
 3. W przypadku zauważenia pożaru, zagrożenia pożarowego lub innej klęski żywiołowej każdy mieszkaniec Domu zobowiązany jest do powiadomienia Dyrektora, Pracownika Administracji, pracownika socjalnego lub Pielęgniarkę Dyżurną.
 4. W przypadku pożaru należy zachować spokój, postępować zgodnie z instrukcją oraz podporządkować się osobie prowadzącej akcję ratunkową.
 5. W przypadku wystąpienia szkody spowodowanej przez mieszkańca Domu lub osobę przebywającą na terenie Domu, są oni zobowiązani do pokrycia powstałej szkody w całości.
 6. Zauważone awarie urządzeń należy zgłaszać bezzwłocznie w administracji Domu.
 7. Naprawy techniczne dokonywane są przez konserwatora lub zewnętrzną firmę prowadzącą konserwacje w Domu i są wpisane w zeszyt znajdujący się w gabinetach medycznej pomocy doraźnej.
 • 20
 1. Naruszenie niniejszego regulaminu pociąga za sobą:
 • udzielenie upomnienia przez Radę Mieszkańców,
 • udzielenie upomnienia przez Dyrektora Domu.
 1. W przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu po zastosowaniu sankcji, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Domu może wystąpić z wnioskiem do właściwego organu o rozpatrzenie zasadności świadczenia dalszych usług przez Dom.
 • 21
 1. W sprawach problemowych mieszkańcy mogą zwracać się do pracownika socjalnego lub dyżurnej pielęgniarki.
 2. Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg i wniosków Mieszkańców codziennie w godzinach urzędowania. / 730 – 1530/
 3. Nadzór nad Domem sprawuje Starosta Elbląski przy pomocy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Komeńskiego 40 w Elblągu.   55 2336282


INSTYTUCJE STOJĄCE NA STRAŻY PRAW CZŁOWIEKA

1.RZECZNIK PRAW PACJENTA
UL.MŁYNARSKA 46
01 – 171 WARSZAWA
22 532 82 50
BEZPŁATNA INFOLINIA 800 190 590
PN. – PT. W GODZ. 9.00 DO 20.00
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

2. HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA
UL. ZGODA 11
00 – 018 WARSZAWA
TEL. 22 556 44 40
e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl

3.SĄD REJONOWY III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
UL. PŁK. DĄBKA 21
82 – 300 ELBLĄG
TEL. 55 629 08 10
     55 629 08 11
     55 629 08 13

4.RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Bezpłatna infolinia 800 676 676

5.POLICJA

Tel. 997 lub 112

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku

ul. Sportowa 1 

82 – 340 Tolkmicko

Tel:  55 231 63 24,  55 231 63 26

e- mail: sekretariat@mgops.tolkmicko.pl

Prokuratura Rejonowa w Elblągu

ul. Płk Stanisława Dąbka 8-12
82-300 Elbląg

Tel: (55) 506-52-75

e-mail: biuro.podawcze.prelb@prokuratura.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu

ul. Królewiecka 195

82-300 Elbląg

Tel: 55 232-74-31

Adres e-mail: psse.elblag@sanepid.gov.pl  

Wydział Polityki Społecznej – Delegatura w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1

82-300 Elbląg

Tel. 55 233 70 01 

Dom Pomocy Społecznej

Typ Domu: dla osób przewlekle somatycznie chorych

ul. Szpitalna 2

82-340 Tolkmicko

Tel. (55) 231 61 63/78

sekretariat@dpstolkmicko.pl

Podmiot prowadzący: Powiat Elbląski

Numer i data wydania zezwolenia na czas nieokreślony: 116 PS.V.9013-006/08

26.01.2009 r.