Przetargi Wydarzenia

REKRUTACJA – MAGAZYNIER

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku zatrudni od 1 sierpnia 2020 rok na umowę o pracę – czas określony magazyniera.

Praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w  godz.700-1500

Osoby zainteresowane mogą składać cv pocztą emaliową na dpstol@wp.pl.

z adnotacją; „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko magazynier przez  Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku”.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku w procesie rekrutacji jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko, tel. 55 2316178 lub 55 2316163, email: dpstol@wp.pl .
 2. Administrator  danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:  mateusz.szlachtowicz@koni.pl   
 1. Dane osobowe kandydatów do pracy w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku- wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach.
 2. Administrator  Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, wtedy dane te będą przetwarzane do celów dalszej rekrutacji nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 3. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji na stanowiska urzędnicze jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podstawą przetwarzania danych w dalszej rekrutacji nie przekraczającej 1 roku jest zgoda kandydata.
 5. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
 7. Dane kandydatów do pracy w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.
 8. Kandydaci do pracy w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Kandydaci do pracy w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe kandydatów do pracy w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone  poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do Domu Pomocy Społecznej CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych – świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

Przykładowa treść zgody dla celów dalszej rekrutacji :

Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dla celów rekrutacji z ogłoszenia, także  po jej zakończeniu – w celu prowadzenia dalszej rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 1 rok od dnia ogłoszenia wyników niniejszej rekrutacji. Zapoznałem się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie.

Data……………………………………………Podpis…………………………………………