Przetargi Zapytania

Postępowanie o udzielenie zamówienia bagatelnego na usługi pralnicze

Nr sprawy DPS.ZP/02/2021/KP

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku ul. Szpitalna 2 82-340 Tolkmicko

zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia bagatelnego na :

usługi pralnicze

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

98 31 10 00 9 – usługi prania
98 31 10 00-6 – usługi odbierania prania,
98 31 50 00 – 4 – usługi prasowania.

Integralną część niniejszej SWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku

ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko

tel. 552316163; 55 2316178, fax 552316163

E-mail: dpstol@wp.pl

strona internetowa prowadzonego postępowania (adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia): https:dpstolkmicko

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach określonych w art. 2 ust. 2 ustawy Pzp, z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp dla zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 złotych, nie mniejszej jednak niż 50 000 złotych (zamówienie bagatelne).
 2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).
 4. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:
  1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  2) Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych.
  3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 
  4) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych, których szczegółowy opis, zakres oraz harmonogram określone zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

Rozdział IV. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

 1. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
  1) Opinię sanitarną wydaną przez właściwy organ sanitarno-epidemiologiczny, że pralnia, w której będą świadczone usługi, posiada barierę higieniczną i spełnia wymagania w zakresie prania bielizny dla jednostek służby zdrowia, lecznictwa otwartego i zamkniętego,
  2) aktualne zaświadczenie (opinię) sanitarną wydane przez Państwowy Inspektorat Sanitarno Epidemiologiczny, że pojazdy, którymi będzie wykonywana przedmiotowa usługa, zostały dopuszczone do przewozu bielizny.
 2. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w ust. 1 lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym w wezwaniu.

Rozdział V. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia:  od dnia 3 stycznia 2022r. do dnia 30 grudnia 2022 r.

Rozdział VI. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę prania dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w rozumieniu ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej) o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł rocznie przez nieprzerwany okres 12 miesięcy. (wg wzoru wskazanego w załączniku nr 6 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są:
a. referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
b. a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
Pod pojęciem usługa wykonywana należy rozumieć zamówienie będące w trakcie realizacji (nadal realizowane), którego część zrealizowana przed upływem terminu składania ofert ma wartość i długość realizacji nie mniejsze niż wyżej określone.

 1. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 2. Zamawiający odrzuci oferty wykonawców:
  1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2,
  2) którzy nie złożą oświadczenia, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w ust. 1 pkt 1.1.

Rozdział VII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona jest : Anna Kurszewska tel. 786845777

W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie: list, fax, email.

Rozdział VIII. Termin związania ofertą

 1. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą  30.12.2021r.  

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział IX. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
 2. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
  1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ,
  2) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IV.
  3) Poświadczenie zdolności technicznej i zawodowej według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ,
  4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do złożenia oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;
 3. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Rozdział X. Sposób i termin składania ofert

 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami z dopiskiem „Oferta na usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku” należy złożyć pod adresem: Dom Pomocy Społecznej, 82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2, do dnia 03 grudnia 2021 r. do godz. 09:15.

Rozdział XI. Termin otwarcia ofert

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 grudnia 2021 r. o godzinie 09:30.
 2. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej zamawiającego www.dpstolkmicko.pl

Rozdział XII. Sposób obliczania ceny

 1. Wykonawca poda cenę za wykonanie zamówienia w Formularzu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 5 do SWZ według opisu w nim zawartego.
 2. Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją  niniejszego zamówienia.
 3. Cenę należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić.
 4. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy,
  a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy, której wzór załączono do SWZ (załącznik nr 4 do SWZ).
 5. Cena oferty winna być podana do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe.
 7. Cena oferty winna być ceną brutto, zawierającą podatek VAT.
 8. Jeżeli okaże się, że złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć  zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku i stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
 9. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
 10. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

Rozdział XIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

KryteriumWaga %
Cena100

Przy czym [1%=1pkt].

 1. Sposób oceny ofert:

Sposób obliczenia:

PK1 = [CN / CR x 100%] x 100

PK1 – ilość punktów dla kryterium

CN – najniższa oferowana cena brutto

CR – cena brutto oferty rozpatrywanej

 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
 • W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy uzupełniony o dane z oferty egzemplarz umowy zgodny z wzorem umowy, który stanowi załącznik  nr 4 do SWZ.
 2. W celu zawarcia umowy osoba/y upoważniona do reprezentacji Wykonawcy winna podpisać umowę wskazaną w ust. 1 i odesłać  w dwóch egzemplarzach dokument Zamawiającemu.
 3. Do umowy Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących go przy podpisywaniu umowy do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
 4. Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy podpisanego przez niego egzemplarza umowy prześle Wykonawcy podpisany przez siebie egzemplarz umowy.

Rozdział XV. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane we wzorze umowy, który stanowi załącznik  nr 4 do SWZ.
 2. pisemnej pod rygorem nieważności w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
 3. Do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
 4. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
 5. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
 6. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

Rozdział XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

 1. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określa DZIAŁ  IX ustawy Pzp.

Rozdział XVII. Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, 82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2; tel. 55 231 61 63, fax 55 231 61 78, E-mail: dpstol@wp.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku jest Pan Mateusz Szlachtowicz, kontakt: iodo@koni.pl, Tel. 695 311 523;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres: 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia albo okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy;
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy będącego osobą fizyczną jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoba, której dane są przetwarzane, posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) osoba, której dane są przetwarzane, nie posiada:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do usunięcia danych osobowych;
b) prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.