Przetargi Wydarzenia

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w:

Domu Pomocy Społecznej  

82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2

Wolne stanowisko:

główny księgowy, w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat.

 1. Wymagania niezbędne (wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) :
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • znajomość przepisów prawa na zajmowanym stanowisku dotyczących rachunkowości budżetowej, finansów publicznych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu, w tym programów księgowych (PUMA) oraz pakietu Ms OFFICE,
 • spełnianie jednego z poniższych warunków:
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości,
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości.

2. Wymagania dodatkowe :

 • znajomość przepisów dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość przepisów zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów samorządowych,
 • znajomość przepisów podatkowych,
 • znajomość przepisów płacowych,
 • znajomość przepisów ZUS,
 • znajomość procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej,
 • posiadanie wiedzy z zakresu innych aktów regulujących funkcjonowanie domu pomocy społecznej,
 • umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach administracji publicznej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 • kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
 • posiadanie stanu zdrowia odpowiedniego do stanowiska pracy.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • bieżąca analiza środków w budżecie Domu,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • sprawdzanie prawidłowości udzielania zamówień publicznych,
 • organizacja i nadzór nad obsługą finansowo-księgową Domu,
 • sporządzanie planów dochodów i wydatków oraz kontrolowanie realizacji tych planów,
 • rozliczanie dotacji otrzymanych na realizację zadań i sporządzanie sprawozdania w tym zakresie,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
 • prowadzenie rozliczeń bankowych,
 • opracowywanie budżetu
 • nadzorowanie prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych,
 • prawidłowe pobieranie i odprowadzanie dochodów,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 • nadzór nad należytym przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentów finansowo-księgowych,
 • sporządzanie różnego rodzaju analiz i sprawozdań,
 • nadzór nad wyliczaniem wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

4. Wymagane dokumenty :

a) list motywacyjny (opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata i zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),

b) życiorys – curriculum vitae ( opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata i zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),

c) kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy (uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem”),

d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem”),

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem”),

f) referencje (jeżeli kandydat je posiada),

g) oryginał kwestionariusza osobowego,

h) oświadczenie o :

 • posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe lub kopia aktualnego „Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego”,
 • znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy, w związku z prowadzonym naborem na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku oraz na publikację nazwiska i imienia na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.

Uwaga!

 • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego”.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 07 października 1999 roku o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

5.  Inne informacje:

 • Procedura naboru na kierownicze stanowisko jest dwuetapowa i obejmuje:

I etap – kwalifikacja formalna – otwarcie ofert i analiza złożonych dokumentów pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych. Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (II etapu) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca test lub rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną powołaną przez dyrektora DPS w Tolkmicku.

Informacja o wynikach naboru zostanie niezwłocznie podana w Biuletynie Informacji Publicznej DPS Tolkmicko oraz na tablicy ogłoszeń na terenie Domu.

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku,

82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2,

z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze głównego księgowego”, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 14 marca 2017 r. do godz. 14:00 (decyduje data faktycznego wpływu do placówki).

Oferty, które wpłyną do DPS w Tolkmicku po wyżej określonym terminie, złożone w innej formie, w nie zamkniętej kopercie lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

 • Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Domu przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów, za jego potwierdzeniem. Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie w/w terminu nieodebrane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Informacji na temat powyższego ogłoszenia udziela Pani Gabriela Bach, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00, pod numerem telefonu (55) 2316178 lub 231 61 63.

 

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy