Przetargi Wydarzenia Zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2021

DPS.ZP/05/2021/KP           

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2021

            Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zaprasza do złożenia oferty dotyczącej sukcesywnej dostawy mięsa i wędlin w okresie obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia.

            Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych, zg. Z Ustawą z dnia 11 września 2019 r prawo zamówień publicznych.

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko, działający w imieniu i na rzecz POWIATU ELBLĄSKIEGO, 82-300 Elbląg, ul. Saperów 14a.
  Tel/fax: 55 231 61 78, 55 231 61 63
  Adres strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia to dpstolkmicko.pl
 2. Tryb udzielenia zamówienia:
  1) Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach określonych w art. 2 ust. 2 ustawy Pzp, z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp dla zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 złotych, nie mniejszej jednak niż 50 000 złotych (zamówienie bagatelne).
  2) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty.
  3) W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej ”SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).
  4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do stołówki Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku w okresie obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia.
  2) Rodzaj i ilość zamawianego towaru zostały przedstawione w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2.
  3) Podana w formularzu cenowym ilość towaru jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji dostaw w ilości mniejszej niż określona w formularzu, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zrealizowanie dostaw w ilości mniejszej niż szacowana nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
  4) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zależności od posiadanych środków finansowych i potrzeb Zamawiającego. Polegać ono będzie na zwiększeniu asortymentu do 40% wartości asortymentu podstawowego. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe.
  5) Realizacja przedmiotu zamówienia przebiegać będzie na podstawie sukcesywnie składanych zamówień jednostkowych.
  6) Dostawy winny odbywać się w odpowiednio przystosowanych pojemnikach (opakowaniach) stanowiących własność wykonawcy i spełniających wymagania przewidziane do przechowywania żywności.
  7) Dostarczane artykuły powinny w dniu dostawy posiadać min. 70 % terminu ważności określonego przez producenta.
 4. Termin realizacji zamówienia:
  Produkty mleczarskie będą dostarczane sukcesywnie od dnia 03.01.2022 r do dnia 30.12.2022 r minimum dwa razy w tygodniu w godz. 8.00 – 10.00 w ilościach określonych przez Zamawiającego na podstawie zamówień jednostkowych.
 5. Procedura sporządzenia, złożenia ofert:
  1) Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty email bądź drogą telefoniczną.
  2) Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Lucyna Rymsza: l.rymsza@dpstolkmicko.pl, bądź 55 231 61 78, 55 231 61 63 w. 25 w godz. 7.30 – 15.30..
  3) Termin związania ofertą do 31.12.2021 r.
  4) Ofertę należy złożyć wg wzoru: załącznik Nr 1.
  5) Zaoferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zmówienia.
  6) Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
  7) Wykonawca wraz z ofertą składa pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.
  8) Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia.
  9) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 4/2021 na dostawę produktów mleczarskich” w siedzibie zamawiającego w godz. 7.30-15.30 pok. Nr 4, przesłać pocztą, faksem lub pocztą-mail, do dnia 15.12.2021 r do godz.. 11.00.
  10) Termin otwarcia ofert: 15.12.2021 r godz.11.15.
  11) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 6. Dokumenty wymagane od Wykonawców:
  1) wypełniony formularz oferty (zał. nr 1);
  2) wypełniony formularz cenowy (zał. nr 2);
  3) pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.
 7. Sposób obliczenia ceny:

1) Wykonawca poda cenę za wykonanie zamówienia w formularzu asortymentowo-cenowym wg opisu w nim zawartego (zał. nr 2)
2) Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia.
3) Cenę należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić.
4) Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy, której wzór stanowi zał. nr 3.
5) Cena oferty winna być podana do dwóch miejsc po przecinku.
6) Cena oferty winna być ceną brutto, zawierającą podatek VAT.
7) Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

 1. Kryteria oceny ofert
  Cena : 100%
 2. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
  1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy wezmą udział w postępowaniu.
  2) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle wybranemu wykonawcy uzupełnione o dane z oferty dwa egzemplarze umowy zgodne ze wzorem (zał. nr 3).
  3) W celu zawarcia umowy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy winna podpisać umowę wskazaną w ust. 2 i odesłać jeden egzemplarz Zamawiającemu.
 3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  1) Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane we wzorze umowy (zał. nr 3).
  2) Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
  3) Do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego.
  4) Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
  5) Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
  6) Okoliczności w jakich zmieniona może zostać umowa są opisane we wzorze umowy(zał. nr 3)
 4. Pouczenia o środkach ochrony prawnej.
  Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określa DZIAŁ IX ustawy Pzp.
 5. Obowiązki wynikające z art. 13 RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, 82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2, reprezentowany przez Dyrektora mgr Annę Kurszewską;
  • inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku jest Pan Mateusz Szlachtowicz, tel. 695 311 523, e-mail: mateusz.szlachtowicz@koni.pl ;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem w formie zapytania ofertowego nr 4/2021 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów mleczarskich;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:
  − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
  − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
  − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • nie przysługuje Pani/Panu:
  − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
mgr Anna Kurszewska
Tolkmicko, dnia 07.12.2021r

DPS.ZP/05/2021/KP                                                                                                                          Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa i siedziba wykonawcy:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

NIP ………………………………… REGON ……………………….……….

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 4/2021   niniejszym zgłaszam  przystąpienie do postępowania  na dostawę produktów mięsa i wędlin do Domu pomocy Społecznej w Tolkmicku.

 1. Oferuję wykonać zamówienie za cenę:

ogółem netto…………………………………………………….zł

słownie:………………………………………………………………………………….…………………………zł

podatek VAT  ………………………………………………….  zł

słownie:…………………………………………………………………………………………………………………….zł

wartość brutto …………………………………………………..zł

słownie:  ……….…………………………………………………………………………….zł

zgodnie z załączonym  formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

 • Dostawę  stanowiącą  przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od dnia 03 stycznia do dnia 30 grudnia 2022 r.
 • Oświadczamy, że:

 1) zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, zawartymi we wzorze umowy i w zapytaniu ofertowym, zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego;

2)  cena zaoferowanych artykułów jest stała i niezmienna przez okres  trwania umowy;

3) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

4)  znajdujemy się pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS), posiadamy zatwierdzenie   i  wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli  PIS,

5) posiadamy wdrożony system HACCP,

6)  posiadamy zgodę właściwego organu inspekcji sanitarnej na przewóz (transport) mięsa i wędlin.

7) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia;

8) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

9) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska;

10) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

 • W przypadku wyboru mojej oferty do realizacji niniejszego zamówienia:
 • Umowa z mojej strony będzie podpisywana zgodnie z reprezentacją przez (podać imię, nazwisko i stanowisko)
 • Dostawy do zamawiającego będzie realizował/-a:

Nazwa podmiotu ………………………………………………………………………………………………………….

Adres (miejscowość, ulica i kod) ………………………………………………………………………………….

Telefon ………………………., fax ……………………………….., e-mail ……………………………………………

 • Oficjalne dane do kontaktu z zamawiającym:

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon ……………………………., fax …………………………….., e-mail ……………………………………….. .

 •   Oferta została złożona na ………….. stronach  i  kolejno ponumerowanych

      od nr……….do nr……..

………………………………..dn…………………….                       …………………………………………………………..

( podpis upoważnionego  przedstawiciela wykonawcy)

DPS.ZP/05/2021/KP                                                                           Załącznik nr 2                                                                                                          

Formularz cenowy

Nawiązując do ogłoszenia oferujemy przyjęcie do wykonania zamówienia obejmującego dostawy mięsa, wędlin i podrobów do Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku w ilości i cenie:

AsortymentJ.m.IlośćCena nettoWartość nettoStawka VATWartość brutto
Łopatka b/kKg1000    
Schab b/kKg50    
Karkówka b/kKg300    
Żeberka paskiKg100    
Wątroba wieprzowaKg50    
Słonina surowa b/sKg100    
Smalec wieprzowykg20    
Kurczak tuszkaKg200    
Filet z kurczakaKg500    
Udo z kurczaka – pałkaKg100    
Udziec z kurczaka –bioderkoKg700    
Flaki wołowe krojoneKg50    
Skrzydło z kurczakaKg400    
Korpus z kurczakaKg100    
Wątróbka z kurczakaKg200    
Żołądki z indykaKg100    
Baleron wieprzowyKg200    
Polędwica sopocka wp.Kg200    
Szynka konserwowaKg200    
Kiełbasa szynkowa wp.Kg100    
Kiełbasa żywiecka wp.Kg100    
Rolada boczkowaKg100    
Kiełbasa biała parzonaKg200    
Boczek wędzony parz. b/kKg200    
Krakowska suchaKg100    
Kiełb. podwawelskaKg300    
MortadelaKg200    
Parówkowa grubaKg200    
Parówki cienkie z szynkiKg100    
Mielonka prasowanaKg100    
Mielonka z galaretkąKg200    
PasztetowaKg100    
Kaszanka jęczmienna cienka parzona – wyrób w jelicie wp.Kg100    
Salceson ozorkowyKg50    
Pieczeń rzymskaKg200    
Pasztet pieczonyKg200    
Filet z piersi wędzonyKg100    
Pieczeń litewskaKg50    
Szynka wp. GotowanaKg200    
Polędwica drob. z warzywamikg200    
Polędwica drobiowaKg200    
Schab w ziołachKg100    
OgonówkaKg  200      
Kości wędzone (schabowe, karkowe)  kg50    
Razem        

                                                                                                 ………………………………………………

                                                                                                   Data, podpis i pieczęć oferenta

DPS.ZP/05/2021/KP

                                              — PROJEKT UMOWY —                                                Załącznik nr 3

UMOWA Nr  ……

zawarta w dniu ………….. w Tolkmicku

pomiędzy Powiatem Elbląskim, ul. Saperów 14a, 82-300 Elbląg, NIP 578-30-55-579, w imieniu i na rzecz którego działa  Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 2,   82-340  Tolkmicko, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Dyrektor-Annę Kurszewską,

Przy kontrasygnacie gł. Księgowej- Jolanty Nadwodnej, a

…………………………………………………..

NIP ………………………    REGON ……………………………

Reprezentowanym przez ……………………………………………………………. ,

zwanym dalej „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na dostawę mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku złożonej przez firmę: ………………………………… – w drodze zapytania ofertowego poniżej 130 000 złotych, strony zawierają umowę o treści jak poniżej.

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy mięsa i wędlin w ilości, asortymencie i cenie zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 2

 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego, w zależności od zapotrzebowania na towar i możliwości finansowych Zamawiającego.
 2. Dostawa mięsa i wędlin będzie realizowana sukcesywnie minimum dwa razy w tygodniu w godz. 8.00 – 10.00 .  Koszt transportu i jego ubezpieczenie obciąża Wykonawcę.
 3.  Zamawiający może w każdej chwili zmienić wielkość zamówienia jednostkowego, informując o tym w przeddzień dostawy telefonicznie lub faksem.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany całkowitej ilości dostaw poszczególnego przedmiotu zamówienia, ze względu na wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawierania umowy, zwłaszcza powodowanych zwiększeniem lub zmniejszeniem liczby mieszkańców, bądź innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami lub sytuacjami.
 5. Zamówiony towar wraz z fakturą spełniającą wymogi formalne dostarczany będzie do Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2 .
 6. W dostawach cząstkowych dostarczany towar powinien być świeży w oryginalnym opakowaniu jednostkowym.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru zgodnie z wymaganiami i procedurami niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia, własnym środkiem transportu, spełniającym odpowiednie wymogi sanitarne.
 8. Odbiór ilościowy i jakościowy dokonywany będzie przez Zamawiającego w chwili dostawy w obecności przedstawicieli obu stron. W razie stwierdzenia nieodpowiedniej ilości lub jakości dostarczonego towaru Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia ilości wymaganej przez Zamawiającego lub wymiany zakwestionowanej partii w ciągu 24 godzin. W przypadku niedotrzymania terminu na  uzupełnienie towaru lub dostarczenie towaru odpowiedniej jakości Zamawiający dokona zakupu u innego podmiotu, kosztami obciążając Wykonawcę.

§ 3

 1. Łączna wartość zamówienia wynosi ………. zł brutto, słownie: …………… złotych …………… groszy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianego towaru o 40%  wartości zamówienia podstawowego.
 3. Ceny przedstawione w formularzu cenowym, stanowiącym integralną część umowy, są niezmienne przez  okres 3 miesięcy liczony od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Po upływie wymaganego minimalnego okresu stałych cen, ceny jednostkowe będą mogły ulec podwyższeniu lub obniżeniu. Zmiana ceny (wzrost lub obniżenie) następuje na wniosek jednej ze stron. Nie może być ona większa niż ogłaszany przez Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni kwartał. Zmiana taka nie może być częstsza niż raz na kwartał. Wymaga ona pisemnej akceptacji obu stron. Zmiana taka będzie obowiązywać od dnia podpisania aneksu przez obie strony.

§ 4

 1. Podstawę do zapłaty będzie stanowić faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na kwotę należną z tytułu dostarczonej partii towaru na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie.
 2. Dane do faktury:

Nabywca : 

POWIAT ELBLĄSKI
Ul. Saperów 14 A
82-300 Elbląg
NIP 578-30-55-579

Odbiorca :
Dom Pomocy Społecznej
82-340 Tolkmicko
ul. Szpitalna 2§ 5

 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczone towary przelewem w ciągu 28 dni od daty otrzymania faktury na konto wskazane na fakturze.
 2. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 03.01.2022 roku do dnia
  30.12.2022 roku.
 2. Umowa wygasa z dniem, w którym upływa okres obowiązywania umowy określony w ust. 1 niezależnie od tego, czy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy osiągnęło kwotę wymienioną w § 3 ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę należności stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą określoną w § 3 ust. 1, a wynagrodzeniem należnym Wykonawcy z tytułu realizacji dostaw w okresie obowiązywania umowy.

§ 6

 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:
  a) nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę tj. co najmniej trzykrotnego dostarczenia towaru nie spełniającego wymagań określonych w umowie lub trzykrotnego niedostarczenia towaru w terminie określonym w umowie.
  b) dostarczania towaru środkami innymi niż wymienione w § 2 ust. 7.
  c) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
  d) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy wywiera skutek na przyszłość.

§ 7

Stronom przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyn.

§ 8

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, dopuszczalne w świetle prawa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem, że zmienią się powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Strona inicjująca zmianę wskaże na piśmie zakres zmian wynikający ze zmian przepisów prawa.
 3. Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie doręczone.

§ 9

Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uważa się za skutecznie doręczone w przypadku:
doręczenia osobistego;
wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;
wysłania Zamawiającemu faksem na nr 55 231 61 78.
Wysłania Wykonawcy faksem na nr ………… .

§ 10

 1. Do spraw, których nie reguluje niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Spory, które wynikną ze stosowania niniejszej umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:            ZAMAWIAJĄCY: