Przetargi Wydarzenia Zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2020

Zapytanie ofertowe na zakup i wykonanie testów na COVID 19 dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku – wniosek grantowy na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomagajmy Razem” POWER 2014-2020.

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Elbląski, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, NIP 578-305-55-79, w imieniu i na rzecz którego występuje na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu w Elblągu dyrektor Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko.
Tel./faks: 55 231-61-78, 55231-61-63, e-mail: dpstol@wp.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest 3- krotne dostarczenie i wykonanie testów genetycznych w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 (w miesiącu wrześniu, październiku i listopadzie) dla 72 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

III. Warunki realizacji usługi:
Dostawa i usługa zrealizowana będzie do 30.11.2020 roku .

IV. Szczegółowe wymagania:

 1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi być wpisany do rejestru sieci laboratoriów COVID 19 Ministerstwa Zdrowia.
 2. Dostawa i wykonanie testów 1 raz w miesiącu przez okres trzech miesięcy wrzesień -listopad 2020 roku – przedstawienie harmonogramu badań. (w miesiącu wrześniu w 28, 29 dniu miesiąca; w miesiącu październiku 26, 27 dniu miesiąca; w miesiącu listopadzie 18,19 dniu miesiąca).
 3. Wykonawca zapewni dostarczenie i odbiór zestawów do pobierania próbek, tzw. „wymazówek”.
 4. Laboratorium zapewni wsparcie w procesie pobierania próbek.
 5. Wykonawca wykona badanie i dostarczy wyniki do 48 godz. wraz z dostarczeniem wyników testów.
 6. Wykonawca drogą mailową poinformuje zamawiającego o dacie i godzinie rozpoczęcia wykonania badań, nie później niż 2 dni przed ich rozpoczęciem.
 7. Ilość testów podczas jednego badania – 72 szt. Podane ilości przedmiotu zamówienia są wielkościami szacunkowymi i w związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości asortymentu w zakresie objętym ofertą Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększenie lub zmniejszenie zamówienia składanego przez Zamawiającego. Wykonawca nie może mieć w stosunku do zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym zakresie.
 8. Wykonawca zobligowany jest do przesłania drogą mailową wszelkich wytycznych i zaleceń, do których pracownicy winni się zastosować, aby materiał mógł zostać prawidłowo pobrany.
 9. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia transportem własnym spełniającym wymogi sanitarne i dostosowanym do przewozu artykułów medycznych na własny koszt.
 10. Przygotowanie i rozmieszczenie stanowiska do poboru próbek należy do Wykonawcy. Na czas badań istnieje możliwość udostępnienia pomieszczenia w budynku Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku. Próbki do badania pobierane będą w w/w placówce przez wykwalifikowany personel Zamawiającego.
 11. Transport pobranych próbek do laboratorium odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.
 12. Zasady pobierania i transportu materiału do badań metodami molekularnymi RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.
 13. Wykonawca zobligowany jest do utylizacji wszelkich odpadów, w tym również odpadów medycznych czy zakaźnych, powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia we własnym zakresie.
 14. Dostarczane artykuły medyczne mają posiadać odpowiednie atesty PZH oraz charakterystyki produktów.
 15. Ceny podane w ofercie powinny obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 16. Zamówienie na dostawę określające jej wielkość i asortyment składane będzie mailem lub telefonicznie przez pracownika DPS w Tolkmicku.
 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w trybie zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym, a w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia.
 19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia podanych w formularzu cenowym szacunkowych ilości dostarczanych towarów o maksymalnie 20%. Z tytułu zmniejszenia przez Zamawiającego ilości dostarczanych towarów nie przysługują Wykonawcy roszczenia cywilnoprawne. Zapłata będzie dokonywana za faktycznie zamówione i wykonane badania przez Wykonawcę.

  V. Procedura sporządzenia, złożenia i oceny oferty:
  1) Ofertę należy złożyć wg wzoru załącznika do niniejszego ogłoszenia.
  2) Zaoferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  3) Formularz oferty oraz akceptacja warunków umowy winny być podpisane przez Oferenta, osobę upoważnioną (w tym wypadku proszę dołączyć upoważnienie).
  4) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (w godzinach 7:30 – 15:30), przesłać pocztą, faksem lub pocztą e-mail, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2020 r. do godz. 10:00. z dopiskiem: Oferta na dostawę i wykonanie testów genetycznych w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku – wniosek grantowy na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomagajmy Razem” POWER 2014-2020.
  5) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
  6) Kryterium oceny ofert:
  Cena – 100%
  7) O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy wezmą udział w postępowaniu.
  8) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

  VI. Dokumenty wymagane od Wykonawców:
 • wypełniony formularz oferty i wypełniony formularz cenowy,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 • akceptacja warunków umowy,
 • oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych w art. 13 lub 14 RODO,

  VII. Informacje dodatkowe:
  1) Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt. 8;
  2) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
  3) Oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań i protestów;
  4) Zapytanie zostało zamieszczone na stronie: www.dpstolkmicko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;
  5) Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Aneta Korsak , tel. 55 231 61 78, 55 231 61 63 wew. 24.

  VIII. Obowiązki wynikające z art. 13 RODO
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, 82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2, reprezentowany przez Dyrektora Annę Kurszewską;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku jest Pan Mateusz Szlachtowicz, tel. 695 311 523, e-mail: mateusz.szlachtowicz@koni.pl ;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem w formie zapytania ofertowego nr 3/2020 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wykonanie testów na obecność koronawirusa;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

Dyrektor DPS w Tolkmicku