Wydarzenia Zapytania

ZAPYTANIE CENOWE

Dotyczy: Pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego: „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.  

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Dom Pomocy Społecznej

Adres: ul. Szpitalna 2

NIP:5781090471

Telefon: + 552316776

Faks: + 552316178

e-mail: sekretariat@dpstolkmicko.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „ Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.”, w zakresie określonym przez Zamawiającego oraz zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.0.725 t.j.)  

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

 1. Zakres robót:
 2. Wymiana źródła ciepła dla budynku głównego i budynku pralni. Likwidacja istniejącej kotłowni olejowej w zakresie ogrzewania budynku i zastąpienie jej gruntową pompą ciepła zasilaną energią elektryczną.
 3. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją wsporczą na terenie działki inwestora.
 4. Wymiana uszkodzonej stolarki okiennej w budynku głównym.

Prace wykończeniowe i uzupełniające:

 • Remont pomieszczeń kotłowni, pomieszczenia na paliwo i przyległego pomieszczenia gospodarczego, po demontażu istniejących instalacji i urządzeń.
 • Przełożenie istniejącego chodnika, kolidującego z lokalizacją paneli PV.
 • Przeniesienie istniejących elementów małej architektury, kolidujących z lokalizacją paneli PV: stołu piknikowego, grilla oraz huśtawki ogrodowej i innych urządzeń o ile zajdzie taka potrzeba.
 • Analiza nasłonecznienia paneli i wycinka drzew, kolidujących z lokalizacją paneli PV.

2. Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Edycja 6

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Zamawiający informuje, że zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z:

 1. Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie określonym w Programie  Funkcjonalno – Użytkowym (PFU),
 2. Etap II – wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia na podstawie sporządzonego projektu lub projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w oparciu o PFU.

2) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) pomoc merytoryczną, nadzór nad realizacją ww. zadania inwestycyjnego,

 • b) zapoznanie się z umową o wykonanie zadania inwestycyjnego, z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, jak również z terenem budowy, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
 • c) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającymi, a Wykonawcą zadania inwestycyjnego, w tym przestrzeganie zawartych w niej terminów, reprezentowanie Zamawiającego, a także ścisłą współpracę z przedstawicielami Zamawiającego, w zakresie realizacji zadania na budowie przez sprawowanie
 •  
 •  
 • kontroli zgodności ich realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę (jeżeli dotyczy), innymi uzgodnieniami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • d) wizytowanie terenu budowy; liczba pobytów Inspektora Nadzoru wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb w trakcie trwania robót,
 • e) sporządzanie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót, w trakcie ich realizacji a także po zakończeniu robót – Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania wszystkich zdjęć na osobnym nośniku pamięci,
 • f) koordynowanie prac pomiędzy specjalnościami i dokonywanie ustaleń wynikających w trakcie realizacji inwestycji,
 • g) zatwierdzanie wniosków materiałowych Wykonawcy i sprawdzanie ich zgodności z wymaganiami STWiOR wraz z przedłożeniem do akceptacji Zamawiającemu,
 • h) sprawdzanie jakości, ilości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 • i) kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie,
 • j) kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy na realizację zadania inwestycyjnego,
 • k) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy (wewnętrznego), dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów,
 • l) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót wykonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
 • m) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniami i uzgodnieniami,
 • n) informowanie Zamawiającego o konieczności zmiany, w tym wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w tych sprawach,
 • o) raportowanie przebiegu i zaawansowania robót,
 • p) sporządzanie notatek/protokołów/dokumentacji z rad budowy,
 • q) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
 • r) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,
 • s) sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu,
 • t) sprawdzanie protokołów odbioru w zakresie rzeczowym,
 • u) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian projektowych i materiałowych,

v) dokonywanie odbioru zakończonych części realizowanego zadania inwestycyjnego, w tym odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu,

w) w zakresie odbioru częściowego i końcowego inwestycji:

− dokonanie odbioru od Wykonawcy zadania inwestycyjnego: dokumentacji powykonawczej, atestów materiałowych,

− uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego,

− pomoc przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu odbioru

x) wykonywanie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z właściwym prowadzeniem inwestycji,

y) Wykonawca jest zobowiązany do stawiania się na każde telefoniczne lub pisemne wezwanie Zamawiającego, także w okresie gwarancji i rękojmi jaką Wykonawca robót udzieli Zamawiającemu, w tym udział w przeglądach gwarancyjnych,

z) koordynacja rozwiązań projektowych w porozumieniu z autorem opracowania;

3) Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności:

a) ogólnobudowlanej, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia inwestycyjnego;

b) sanitarnej, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia inwestycyjnego;

c) elektrycznej, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia inwestycyjnego.

4) Osoby wykonujące nadzór inwestorski muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do nadzorowania/kierowania robotami budowlanymi w zakresie obejmującym przedmiot zadania inwestycyjnego tj. uprawnienia budowlane określone obecnie obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego (lub odpowiadające im ważne uprawnienia w przedmiotowym zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). Wybrany Wykonawca na żądanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy przekaże kopię uprawnień wraz z aktualną kopią zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

5) Szczegółowe informacje określające zakres zadania inwestycyjnego, którego ma dotyczyć prowadzony nadzór inwestorski znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego: https://dpstolkmicko.pl/

4. Kody CPV

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

5. Po wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu, Zamawiający zawrze umowę z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą.

6. Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie częściowo tj. 10 faktur częściowych i 1 faktura końcowa (proporcjonalnie do okresu realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych), nie częściej niż raz w miesiącu, po złożeniu Zamawiającemu sprawozdania.  Płatność pierwszej faktury częściowej nastąpi najwcześniej za miesiąc, w którym rozpoczną się pierwsze roboty budowlane.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Od rozpoczęcia realizacji inwestycji do dnia zakończenia realizacji całego zadania inwestycyjnego objętego nadzorem, ich odbioru końcowego, a także w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej

Zamawiającemu przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego, w tym udział w przeglądach gwarancyjnych.

2. Przewidywane terminy realizacji zadania inwestycyjnego:

1) Rozpoczęcie – lipiec 2024 r.

2) Zakończenie –wrzesień 2025 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Zdolności techniczne i zawodowe

Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności tj. do kierowania i nadzorowania robotami w branży – ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, w zakresie obejmującym przedmiot zadania inwestycyjnego.

2. Brak powiązań z Zamawiającym osobowych lub kapitałowych Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

3. Brak przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U.2024.507 t.j.) – zwanej dalej Ustawą o szczególnych rozwiązaniach.

Zgodnie z art. 7 ust. 9 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek, tj.:

1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2023. 1124 t.j. z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.poz 112 t.j. z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę nadzorem, ich odbioru końcowego, a także w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej.

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. Ustawy o szczególnych rozwiązaniach; − o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia,

o braku/istnieniu ww. powiązań lub przesłanek,

o braku przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższych warunków:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego:

V. ODRZUCENIE OFERTY/WYKLUCZENIE WYKONAWCY

1. Oferta podlega odrzuceniu, a Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania, w przypadku gdy:

1) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2) oferta została złożona po terminie składania ofert,

3) oferta została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w przedmiotowym zapytaniu ofertowym (jeżeli dotyczy)

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy;

c) podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu, a Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania, w przypadku gdy:

1) zawiera cenę wyższą niż w złożonej ofercie

2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez Zamawiającego w wezwaniu do złożenia tych ofert.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych

4. Oferent powinien stworzyć ofertę wg. wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

5. Oferta powinna:

1) być opatrzona pieczątką firmową (nie dotyczy ofert składanych w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym),

2) zawierać nazwę lub imię i nazwisko Wykonawcy, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,

3) zawierać brutto poszczególnych elementów, a także cenę oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe; w ofercie oprócz ceny brutto należy również podać stawkę podatku VAT (%);

4) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta; Zamawiający dopuszcza składanie podpisu poprzez złożenie:

a) odręcznego podpisu na papierowej wersji oferty (wówczas ofertę należy przesłać jako oryginał do siedziby Zamawiającego lub przesłać na za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej jako cyfrowe odwzorowanie podpisanego dokumentu),

b) kwalifikowalnego podpisu elektronicznego (wówczas ofertę należy przesłać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej),

c) podpisu zaufanego (wówczas ofertę należy przesłać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej),

d) podpisu osobistego (wówczas ofertę należy przesłać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej);

5) zawierać wymagane załączniki (jeżeli dotyczy).

VII. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Formularz ofertowy,

2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1. Oferta powinna zostać dostarczona do Zamawiającego do dnia 04.07.2024 r. do godz. 14:00 wyłącznie za pośrednictwem:

1) środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej) na adres: sekretariat @dpstolkmicko.pl lub

2) poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2      82-340 Tolkmicko

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (oferty odrzucone).

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający i oferent nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

5. Zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia dodatkowych ofert w zakresie dotyczącym ceny, w określonym przez siebie terminie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonej wcześniej ofercie.

IX. OCENA OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.

2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium (dla wszystkich zadań częściowych):

Cena (C) – 100 %

3. Ocena oferty (O) – znaczenie 100 pkt

4. Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad: 1 % = 1 pkt.

5. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 punktów.

6. Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następujących wzorów:

C = CN / COB x 100 % x 100

gdzie:

C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena”

CN – najniższa zaoferowana cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, spośród ważnych ofert

COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej za realizację całego przedmiotu zamówienia

7. Cena ma wpływ na punktację badanej oferty oraz jej ewentualny wybór jako oferty najkorzystniejszej. Wykonawca nie może, w trakcie badania i oceny ofert przez Zamawiającego, dokonać zmiany, poprawy lub uzupełnienia ww.  elementów oferty w sposób, który mógłby wpłynąć na punktację, gdyż naruszałoby to zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości postępowania.

8. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

X. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług.

2. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. W takim przypadku, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego Zamawiający będzie publikował/przekazywał zgodnie ze sposobem upublicznienia/przekazania niniejszego zapytania ofertowego.

3. Wykonawcy mają prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści zapytania ofertowego. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający będzie publikował/przekazywał zgodnie ze sposobem upublicznienia/przekazania niniejszego zapytania ofertowego.

4. Dodatkowe informacje udzielane pod nr tel.: 55 2316776 lub 786845777 – Anna Kurszewska

XI. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści umowy zgodnie z zapisami projektu umowy (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez podawania przyczyny oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

XII. INFORMACJA DOT. RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w  Domu Pomocy Społecznej jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zwany dalej Administratorem Danych Osobowych (ADO).

2) W Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD): kontakt e-mail: iodo@koni.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, albo 10 lat od czasu

rozliczenia dofinansowania dla przedmiotowego przedmiotu zamówienia – w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na

dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy);

6) obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z wytycznych;

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 • a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

XIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza oferty

2. Projekty umowy.