Przetargi Wydarzenia Zapytania

ZAPYTANIE CENOWE NR 1/ 2022

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego
o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł
zg.. z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. przepisów Prawa zamówień publicznych

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
  Ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko
  Tel./faks: 55 231-61-78, 55 231-61-63, e-mail: dpstol@wp.pl
  Adres strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia to dpstolkmicko.pl
 2. Tryb udzielenia zamówienia:

1) Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach określonych w art. 2 ust. 2 ustawy Pzp, z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp dla zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 złotych, nie mniejszej jednak niż 50 000 złotych (zamówienie bagatelne).
2) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty
3) W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości oraz chemii profesjonalnej do Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku. Asortyment i jego ilość wskazane zostały w formularzach cenowych w rozbiciu na DWA pakiety – załączniki 2 do 3 .

 1. Termin wykonania zamówienia:

1) Dostawy realizowane będą od dnia podpisania umowy sukcesywnie do 31 grudnia 2022 roku , na podstawie jednostkowych zamówień nie częściej niż dwa razy w miesiącu.

 1. Procedura sporządzenia, złożenia ofert:

1) Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty email jol.rozenska@dpstolkmicko.pl , bądź drogą telefoniczną (55 231 61 63, 55 231 61 78)
2) Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Jolanta Różeńska , tel. 506 954 087
3) Termin związania z ofertą: do 21.02.2022r.
4) Ofertę należy złożyć wg wzoru załącznika do niniejszego ogłoszenia.
5) Zaoferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
6) Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
7) Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
8) Formularz lub formularze oferty oraz akceptacja warunków umowy, winny być podpisane przez Oferenta osobę upoważnioną (w tym wypadku proszę dołączyć upoważnienie).
9) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (w godzinach 8.00 – 14.00 ) przesłać pocztą, faksem lub pocztą e-mail, do dnia 24.01.2022 r. do godz. 12.00
10) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
11) Terminem otwarcia ofert jest: 24.01.2022r. godz.12.15

 1. Podstawy wykluczenia:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

 1. Sposób obliczenia ceny:

1) Wykonawca poda cenę za wykonanie zamówienia w Formularzu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 2 do 3 do SWZ według opisu w nim zawartego.
2) Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia.
3) Cenę należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić.
4) Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy,
a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy, której wzór załączono do SWZ (załącznik nr 4 do SWZ).
5) Cena oferty winna być podana do dwóch miejsc po przecinku.
6) Niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe.
7) Cena oferty winna być ceną brutto, zawierającą podatek VAT.
8) Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
9) Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

 1. Kryteria oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
KryteriumWaga %
Cena100

Przy czym 1% – 1 pkt

1) Sposób obliczania:

PK1 = [CN / CR x 100%] x 100
PK1 – ilość punktów dla kryterium
CN – najniższa oferowana cena brutto
CR – cena brutto oferty rozpatrywanej

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

3) W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

 1. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy uzupełniony o dane z oferty dwa egzemplarze umowy zgodne ze wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2) W celu zawarcia umowy osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy winna podpisać umowę wskazaną w ust. 1 i odesłać jeden egzemplarzach Zamawiającemu.
3) Do umowy Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących go przy podpisywaniu umowy do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

 1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy:

1) Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2) Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
3) Do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
4) Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
5) Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
6) Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SWZ).

 1. Pouczenia o środkach ochrony prawne

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określa DZIAŁ IX ustawy Pzp.

12. Obowiązki wynikające z art. 13 RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy że:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
  ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko, reprezentowany przez Dyrektora mgr Annę Kurszewską.
 3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku jest Pan Mateusz Szlachtowicz, tel. 695 311 523, e-mail: mateusz.szlachtowicz@koni.pl ;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat
  od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
  4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
  z ustawy PZP;
 8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 9. posiada Pani/Pan:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 10. nie przysługuje Pani/Panu:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
  gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska
  od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno
  z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

DYREKTOR
mgr Anna Kurszewska