Wydarzenia

Wizyta Krajowego Mechanizmu Prewencji

W dniach 18 i 19 sierpnia 2015 roku, w ramach działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, pełniącego funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji, odbyła się wizytacja Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku. Krajowy Mechanizm Prewencji to niezależny, krajowy organ wizytujący ustanowiony na podstawie Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Wizytacja dotyczyła przestrzegania praw człowieka, szczególnie wobec osób ubezwłasnowolnionych i osób umieszczonych w placówce przez sąd bez ich zgody.
W ramach wizytacji przeprowadzono  rozmowy  z dyrektorem, kierownikiem działu opiekuńczo-terapeutycznego oraz pielęgniarkami. Dokonano oglądu budynku przeznaczonego na  zakwaterowanie pensjonariuszy, w  tym m.in. wybranych  pokoi, gabinetu doraźnej pomocy medycznej, kaplicy, sanitariatów, jadalni, gabinetu rehabilitacji. Przeprowadzono indywidualne  rozmowy z mieszkańcami w  warunkach wyłączających obecność osób trzecich. Poddano analizie wybraną dokumentację, dostępną na miejscu, m.in. książki raportów  opiekuńczo-pielęgniarskich, losowo  wybrane  akta  osobowe mieszkańców, indywidualne plany wsparcia.
Komisja pozytywnie oceniła warunki bytowe oraz usługi opiekuńcze i wspomagające świadczone na rzecz mieszkańców. Szczegółowy raport zostanie sporządzony po analizie otrzymanej dokumentacji. W spotkaniu podsumowującym uczestniczył dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu Tomasz Domżalski.