Przetargi Zapytania

Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę produktów mleczarskich” w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę produktów mleczarskich” w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Ogłoszenie dostępne jest również na stronie : dpstolkmicko.pl)

 1. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko, działający w imieniu i na rzecz POWIATU ELBLĄSKIEGO, 82-300 Elbląg, ul. Saperów 14a.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest:                                          Lucyna Rymsza – Tel/fax  55 231 61 63, 55 231 61 78  w godz. 7.30 – 15.30, e-mail: l.rymsza@dpstolkmicko.pl

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  produktów mleczarskich  do  stołówki  Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku w  ilościach podanych  w  załączniku  nr  2. Dostawy winny się odbywać w odpowiednio przystosowanych pojemnikach (opakowaniach) stanowiących własność wykonawcy i spełniających wymagania przewidziane do przechowywania żywności. Ilości wskazane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi/ maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji dostaw w ilości mniejszej niż określone w formularzu, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zrealizowanie dostaw w ilości mniejszej niż maksymalne, nie może być postawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Produkty mleczarskie będą dostarczane od dnia 02.01.2019 r do dnia 31.12.2019 r., co najmniej dwa razy w tygodniu w godz. 8.00 – 10.00, sukcesywnie, partiami, stosownie do potrzeb zamawiającego, każdorazowo na odrębne zamówienie jednostkowe, określające ilość i rodzaj produktów. Zamówienia będą składane w przeddzień dostawy telefonicznie lub faksem.

 1. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.

 

 1. Oferty z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/2018 na dostawę produktów mleczarskich” można składać w biurze DPS pok .nr 4 w Tolkmicku, przesłać pocztą, e-mailem lub faksem do dnia 12.12.2018 r do godz. 13.00.
 2. Warunki udziału w postępowaniu:  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 Dokumenty wymagane od Wykonawców:

–   wypełniony formularz oferty (zał. nr 1) i wypełniony formularz cenowy  (zał. nr 2);

– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3);

–   oświadczenie Wykonawcy  o:  wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wprowadzeniu systemu HACCP,  posiadaniu zgody właściwego organu inspekcji sanitarnej na przewóz (transport) produktów mleczarskich (załącznik nr 4);

– akceptacja warunków umowy (zał. nr 5);

– oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO ( zał. nr 6 );

– pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy wezmą udział w postępowaniu.
 4. Obowiązki wynikające z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, 82-340 Tolkmicko, ul. Spitalna 2, reprezentowany przez Dyrektora mgr Annę Kurszewską;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku jest Pan Mateusz Szlachtowicz, tel. 695 311 523, e-mail: mateusz.szlachtowicz@koni.pl ;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem w formie zapytania ofertowego nr 1/2018 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów mleczarskich.;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, mgr Anna Kurszewska

Tolkmicko, dnia 04.12.2018r

zapytanie ofertowe nr 1