Przetargi

Przetarg pisemny na sprzedaż samochodu Volkswagen transporter T4, 1,9 TD

Sprzedający: Dom Pomocy Społecznej 82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2
ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu:
1) marka – Volkswagen Transporter T4 1.9 TD
2) numer rejestracyjny – EGA 0922
3) numer VIN – WV2ZZZ70ZRH046631
4) rok produkcji – 1993
5) przebieg – 318 124 km
6) przegląd techniczny ważny do 11.12.2016 roku
Stan techniczny samochodu: dostateczny
– pojazd w użytkowaniu, ze śladami znacznego zużycia,
– silnik pracuje równomiernie w całym zakresie obrotów,
nadwozie: rozległe ogniska korozji po całej powierzchni,
– zużycie ogumienia – 70%
– dodatkowe informacje: ważna polisa ubezpieczenia OC do 24.02.2016

Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. samochód można oglądać w dni powszednie od dnia ukazania się ogłoszenia do 14.01.2016r., w godz. 7:30 – 15:30, a w dniu 14.01.2016 r. do godz. 9:00 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku przy ulicy Szpitalnej 2, woj. warmińsko-mazurskie.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie sprzedaży jest:
Joanna Sochacka – st. Administrator Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku 55 2316163 wew. 20

Sprzedaż samochodu, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego – zbierania ofert.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w regulaminie, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, NIP.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA KUPNO SAMOCHODU VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 – nie otwierać przed dniem 14.01.2016 r. przed godz. 10:15” w pok.5 Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku 82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2, w terminie do dnia 14.01.2016 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

W przypadku kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, prowadzący przetarg wybiera nabywcę lub postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie termin licytacji. Do licytacji stosuje się przepisy § 11-23 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. (Dz.U.1993.97.443).Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 14.01.2016 r. o godz. 10:15. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedawca powiadomi oferenta w formie telefonicznej i pisemnej.

Data podpisania umowy sprzedaży, stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy, oraz odebrać samochód własnym staraniem i na własny koszt.
Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.

A. Kurszewska
Do pobrania:

Regulamin przetargu-PDF

Regulamin_przetargu-DOC

Zdjęcia i ekspertyza: zdjecia i NOT