Przetargi Wydarzenia

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu w DPS Tolkmicko Citroen Jumper

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu w DPS Tolkmicko

Znak: DPS. DD. 241.1.2023
Tolkmicko, 12.09.2023 r.

Ogłoszenie o  przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż samochodu Citroen Jumper będącego mieniem Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Ul. Szpitalna 2 , 82-340 Tolkmicko

tel.: 55 2316178; 55 2316163, e-mail: sekretariat@dpstolkmicko.pl

NIP: 578-10-90-471, Regon: 000297974

2. Rodzaj i typ sprzedawanego składnika majątku ruchomego:

Marka/model: Citroen Jumper 29 2,2HDI

Wersja 29C Club

Rok produkcji:  2005

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Pojemność silnika: 2197 cm ³

Moc silnika: 74 kW (101 KM)

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Rodzaj nadwozia: kombi 4 drzwiowy 9 osobowy

Liczba miejsc:  9

Kolor nadwozia: srebrny 2- warstwowy z efektem metalicznym

Wyposażenie standardowe:

– drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone,

– drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone,

– fotel pasażera podwójny,

– immobilizer,

– kolumna kierownicy regulowana,

– lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie,

– ławka tylna składana 3 osobowa,

– nawiew powietrz z 4 stopniową dmuchawą,

– obrotomierz,

– pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe przednie

– poduszka powietrzna kierowcy,

– przegroda części pasażersko-bagażowej ,

– przeszklenie pojazdu,

– przygotowanie do montażu radia,

– szyba tylna ogrzewana,

– szyby przednie regulowane elektrycznie,

– szyby przesuwne w II rzędzie,

– szyby przyciemniane,

– światła przeciwmgielne przednie,

– światła z regulacją konta nachylenia,

– światła z regulacją konta pochylenia,

– światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną,

– światło dodatkowe STOP,

– tapicerka materiałowa,

– wskaźnik minimalnego poziomu płynu chłodzącego,

– wskaźnik obecności wody w oleju napędowym,

– wskaźnik zanieczyszczenia filtra powietrza,

– wskaźnik zużycia przednich klocków hamulcowych,

– wskaźnik włączania świec żarowych,

– wspomaganie układu kierowniczego,

– zagłówki na wszystkich miejscach,

– zamek centralny,

– zawór odcinający paliwo w razie przewrócenia pojazdu,

– zegar cyfrowy.

Przebieg na dzień 12.09.2023 r.:  wg kart drogowych 179 884 km

Stan techniczny/uszkodzenia: auto mechanicznie sprawne, serwisowane

Dowód rejestracyjny: Tak

Karta pojazdu: Nie

Termin ważności badań technicznych: pojazd nie posiada przeglądu technicznego.

Termin obowiązywania polisy ubezpieczenia OC i AC: do 31 grudnia 2023 r.,

Kupujący zobowiązuje się wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC nie później niż w dniu wydania mu samochodu.

Wartość pojazdu (cena wywoławcza) brutto: 4400 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100).

3. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, 82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2 w pokoju nr 8 sekretariat/kadry w dniu 22.09.2023 r. o godzinie 12.00.

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:

Przedmiot przetargu można oglądać od dnia 13.09.2023 r. do dnia 21.09.2023 r. w godzinach 11.30-15.00, w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr telefonu: 55 2316178 wew.20

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

1. Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. kwoty 440 zł (słownie: czterysta czterdzieści  złotych 00/100 ),  przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium należy wnieść przelewem na konto bankowe PKO BP oddział w Elblągu nr rachunku 21 1020 1811 0000 0102 0436 8734 z dopiskiem na przelewie: „Wadium –przetarg na sprzedaż samochodu Citroen Jumper”

a) skuteczne wniesienie wadium następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym organizatora przetargu, przed upływem terminu składania ofert    (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert),

b) Organizator przetargu wymaga, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty,

c) Oferent, który nie wniesie wadium nie zostanie dopuszczony do przetargu, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą,

d) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

e) wadium wniesione przez Oferenta, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie zaliczone na poczet ceny.

f) Jeżeli Oferent, mimo wyboru jego oferty, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Organizator przetargu zatrzymuje wadium.

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

1) ofertę należy złożyć pisemnie na formularzu ofertowym wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.

2) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.

3) Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli:

a) treść oferty jest niezgodna z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu;

b) oferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej;

c) Oferent nie złoży wymaganych w ogłoszeniu oświadczeń lub dokumentów;

d) Oferent nie wniesie wadium w sposób określony w ogłoszeniu;

e) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w tym została złożona przez osoby nieuprawnione do reprezentacji Oferenta;

f) oferta została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

1) Oferty należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.00 – 15.00 nie później jednak niż do dnia 22.09.2023 r. do godz. 11.00 , przy czym za złożenie oferty rozumie się moment wpływu lub złożenie oferty w siedzibie Domu Pomocy Społecznej  w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko pokój sekretariat/kadry.

2) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w trwale zaklejonej kopercie.

Kopertę należy opatrzyć dopiskiem wg. poniższego wzoru:

 „Oferta przetargowa na zakup samochodu Citroen Jumper, nie otwierać przed dniem 22.09.2023 r. przed godziną 12.00”

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10. Pouczenie

1) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

2) o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

1) Sprzedawca podpisuje z Nabywcą umowę kupna – sprzedaży samochodu – załącznik nr 3

2) Sprzedawca nie wystawia Nabywcy faktury VAT za sprzedany samochód.

3) termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie wyznaczony po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

4) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

5) wydanie przedmiotu następuje niezwłocznie po opłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

12. Inne informacje:

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanowi o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.  W przypadku aukcji, o której mowa wyżej, komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

Załączniki:                                                                                                         

1. Formularz oferty –  Załącznik nr 2

2. Wzór umowy sprzedaży – Załącznik nr 3

3. Protokół przekazania – Załącznik nr 1 do Umowy

4. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia – Załącznik nr 2 do Umowy

5. Opinia rzeczoznawcy – Załącznik nr 4

6. Ogłoszenie na stronie dpstolkmicko.pl

Zdjęcia