Przetargi Wydarzenia Zapytania

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ADMINISTRATOR

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
ADMINISTRATOR

 1. Wymagania formalne
  a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
  b) Wykształcenie średnie lub wyższe.
  c) Staż pracy:
  – minimum 4 lata przy wykształceniu średnim.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe

 • Znajomość:
 1. przepisów z zakresu finansów publicznych;
 2. przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej;
 3. Ustawy PZP;
 4. Ustawy o pracownikach samorządowych;
 5. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
 6. przepisów Kodeksu Pracy;
 7. przepisów BHP i P-poż.
 • Obsługa komputera – znajomości programów z pakietu MS Office.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność.
 • Odpowiedzialność.
 • Lojalność.
 • Dokładność i sumienność.
 • Operatywność oraz odporność na stres.
 • Wysoka kultura osobista.

Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Organizacja pracy oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłową realizacją zadań podległych stanowisk pracy, w tym:
 1. intendenta,
 2. magazyniera,
 3. kucharzy,
 4. praczek,
 5. kierowcy,
 6. dozorców,
 • Sporządzanie i rozliczanie miesięcznych grafików pracy podległego personelu.
 • Przekazywanie, w określonych terminach, stosownych zestawień czasu pracy podległego personelu, celem naliczenia wynagrodzenia.
 • Czuwanie nad zabezpieczaniem prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń technicznych i energetycznych Domu, tj.: konserwacja, usuwanie usterek, bieżące naprawy.
 • Dokonywanie zakupów niezbędnych części i podzespołów, gwarantujących ciągłość eksploatacji urządzeń, jak również wszystkich środków chemicznych, materiałów, przedmiotów i produktów, poza artykułami żywnościowymi i lekami, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Domu, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem poszczególnych komórek organizacyjnych wyodrębnionych w strukturze organizacyjnej jednostki.
 • Czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem mienia Domu przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem poprzez zapewnienie właściwego dozoru.
 • Czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem funkcjonowania kotłowni, instalacji solarnej w celu utrzymania stałych dostaw ogrzewania, ciepłej wody i pary technologicznej oraz zapewnienie stałych dostaw i utrzymywanie niezbędnych zapasów opału.
 • Sprawowanie nadzoru nad utrzymywaniem czystości na terenie wokół Domu, w tym terenów zielonych.
 • Zabezpieczanie prawidłowego funkcjonowania kuchni i pralni, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia technicznego oraz stosowanych procedur.
 • Dbałość o utrzymanie w należytej sprawności technicznej urządzeń będących na wyposażeniu kuchni i pralni.
 • Przeprowadzanie bieżących i okresowych kontroli w zakresie:
 1. przestrzegania gramatury wydawanych posiłków, ich wartości kalorycznych i smakowych,
 2. zachowania, określonych odrębnymi przepisami, reżimów sanitarno- epidemiologicznych w bloku żywienia, pomieszczeniach magazynowych oraz kuchniach udostępnionych mieszkańcom Domu.
 • Bieżące prowadzenie ścisłej ewidencji wydawanych kart drogowych, dokonywanych napraw, wymiany materiałów eksploatacyjnych i ogumienia oraz rozliczania zużytego paliwa.
 • Dokonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektów i urządzeń oraz stanowisk pracy i sporządzanie protokołów w tym zakresie.
 • Kompleksowe prowadzenie zagadnień związanych z przestrzeganiem przez wszystkich pracowników Jednostki obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym: przeprowadzanie wstępnych i okresowych szkoleń pracowników Jednostki.
 • Kompleksowe prowadzenie zagadnień związanych z realizacją ustawy – prawo zamówień publicznych.
 • Kompleksowe gromadzenie przepisów, norm i zarządzeń, niezbędnych do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku oraz zapoznawanie z nim pracowników zatrudnionych na podporządkowanych stanowiskach.
 • Przedstawianie pisemnych propozycji do zakresów przydziału obowiązków służbowych podporządkowanym pracownikom.
 • Opracowywanie planów dotyczących prac remontowo-modernizacyjnych prowadzonych w Domu.
 • Wyposażanie pracowników w odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej, zgodnie z obowiązującymi normami, w tym prowadzenie stosownej ewidencji.
 • Opracowywanie, w oparciu o obowiązujące przepisy, norm zużycia odzieży ochronnej i roboczej i sprzętu ochrony osobistej.
 • Podejmowanie działań zmierzających do oszczędnej gospodarki energią elektryczną, energią cieplną oraz eksploatacją urządzeń stanowiących wyposażenie Domu.
 • Czynne włączanie się i uczestniczenie w imprezach organizowanych na terenie Domu.
 • Udział w naradach personelu organizowanych przez administrację Domu.
 • Współpraca z pracownikami Domu (Zespół Terapeutyczny), dotycząca realizacji indywidualnego planu opieki wynikająca z funkcji pracownika pierwszego kontaktu.
 • Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności pracownika na stanowisku ds. organizacji i kadr.
 1. Warunki pracy:
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 3. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony lub na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
 4. Praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo.
 5. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
  • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
  • pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej – załącznik nr 1.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 2.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 • Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 • Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego – załącznik nr 3.
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe – załącznik nr 4.
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych – załącznik nr 5.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku 82-340, ul. Szpitalna 2. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko administratora” – w terminie do dnia 18.01.2019 r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą telefoniczną, elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. dps.bip.powiat.elblag.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie DPS oraz na stronie internetowej DPS Tolkmicko.

Tolkmicko 31.12.2018 rok

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Anna Kurszewska

Załączniki:

Zalacznik _Nr_1

Zalacznik_Nr_2

Załacznik Nr 3

zalacznik_nr_4

zalacznik_nr_5

zalacznik_nr_6