Przetargi Wydarzenia Zapytania

Dostawa  nowego samochodu  9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku”

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022 poz. 1129 z późn. zm.), zwana dalej ustawą PZP na zadanie pod nazwą:

„Dostawa nowego samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku”

ZAMAWIAJĄCY:

 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

Ul. SZPITALNA 2

82-340 TOLKMICKO

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji  Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).