ZAWIADOMIENIE-OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetargi

Dotyczy: postępowania na dostawę artykułów chemii gospodarczej i środków czystości, chemii profesjonalnej, medycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic jednorazowych, prowadzonego w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe nr 1/2016
1. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa produktów dla mieszkańców DPS Tolkmicko określonych w zapytaniu ofertowym – pakiety asortymentowe:
ZADANIE 1: Chemia gospodarcza i środki czystości.
ZADANIE 2: Chemia profesjonalna. Medyczne środki dezynfekcyjne.
ZADANIE 3: Rękawice Nitrylowe bez pudrowe.
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawców:

1. ZADANIE 1: Chemia gospodarcza i środki czystości. P.P.H.0 DRACHMA Piotr Mokrzyszak, ul. Rzemieślnicza 14 83-000 Pruszcz Gdański
Wartość oferty brutto – 25 663,24 zł
Słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy 24/100 złotych.

2. ZADANIE 2 : Chemia profesjonalna. Medyczne środki dezynfekcyjne. P.H „OPTIMA” Roman Chlebowski, ul. Niska 5 82-300 ELBLĄG
Wartość oferty brutto – 17 477,39 zł
Słownie: siedemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem 39/100 złotych.

3. ZADANIE 3: Rękawice Nitrylowe bez pudrowe. PPHU Katarzyna Chodorowska ul. Dworcowa 1 11-400 Kętrzyn
Wartość oferty brutto: – 6 804,00 zł
Słownie: sześć tysięcy osiemset cztery 00/100 złotych.

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty spełniające wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym Zamawiający skontaktuje się z wyłonionymi Wykonawcami w celu podpisania umowy.
Tolkmicko, dnia 22.01.2016 roku