Zapytanie ofertowe nr 5/2020 dotyczy: zakup wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Wydarzenia

 

Dom Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie 5/2020. Złożone oferty przekraczają budżet zamawiającego.

Zapytanie ofertowe nr 5/2020 dotyczy: zakup wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Elbląski, ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg
NIP: 578-305-55-79,

w imieniu którego występuje na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Elblągu udzielonego Uchwałą nr 66/2020 z dnia 22.09.2020 r.  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wyłączonej z postępowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest  zakup wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej Tolkmicku w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  – Wykaz sprzętu na wyposażenie dla DPS w Tolkmicku podany jest
  w załączniku nr 1 formularza ofertowego.
  – Szczegółowa specyfikacja sprzętu:

A. OZONATOR wydajność 400 -600 m3/h, 20-30 g/h, moc 160-230 W, wydajność wentylatorów 400- 600 m3/h, napięcie 230 V 50 Hz, opóźnienie czasowe 10s, ustawiany czas pracy (+ 1 min do 90 minut)
B. DEKONTAMINATOR: o zasięgu 50 – 60m², czujniki jakości powietrza, cicha praca (z trybem pracy nocnej), niskie zużycie energii, kompaktowe wymiary, możliwość korzystania przez całą dobę, informacja o stanie naładowania wkładu oraz alarm wymiany wkładu, możliwość korzystania przez całą dobę (24/7)
C. LAMPA BAKTERIOBÓJCZA: dwufunkcyjna przepływowa lampa bakteriobójcza z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania (możliwość intensywnej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi, jak również bezpośredniej dezynfekcji całego pomieszczenia, kiedy personel i pacjenci przebywają na zewnątrz), 2 promienniki, docieranie do różnych zakamarków jako promienie odbite, promieniowanie UV-C o długości 253,7nm, przejezdna na statywie, energooszczędna, licznik cyfrowy z mikroprocesorem, odbłyśnik wykonany z aluminium odblaskowego, element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30W, dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m2, obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 270°, trwałość promiennika 8000 h, rodzaj pracy ciągła, długość wysięgnika 1800 mm, typ obudowy IP 20.
D. AUTOMAT NAŚCIENNY DEZYNFEKCYJNY: zasilanie baterie, pojemność od 500 ml do 1000 ml, uzupełnianie z opakowania zbiorczego (kanistra), wizjer kontroli płynu, czujnik ruchu od 2 cm do 12 cm, czujnik dozowania, zawór niekapek, zamykanie na klucz, możliwość regulacji wielkości strzału.
E. SSAK PŁUCNY: wyposażony w: płynnie regulowany regulator podciśnienia, wskaźnik próżni, nietłukący się pojemnik o pojemności 1000 ml lub 2000 ml (z poliwęglanu), filtr antybakteryjny, dreny silikonowe, z zaworem bezpieczeństwa pływakowym zapobiegającym przepełnieniu, wskaźnik ciśnienia, regulacja siły ssania oraz włącznik. Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz, moc min.: 184W, maksymalny przepływ: 15 L / min, maksymalne ciśnienie: -0,75 bar. Normy: 93/42/ECC.
F. TERMOMETR BEZDOTYKOWY: podświetlany wyświetlacz LCD, czas pomiaru 1- 2 sekundy, zasilanie baterie, miejsce pomiaru czoło i otoczenie, warunki użytkowania temperatura ciała 34,0-42,2°C, temperatura otoczenia 5°C do 40°C, przechowywanie 25°C do 55°C, odległość pomiaru ≤ 5cm do 15 cm, praca ciągła, autowyłączanie 60 sekund,
G. MATY DEZYNFEKCYJNE: wymiar 85 cm x 150 cm x 2 cm; 60 cm x 85 cm x 2 cm, odporna na działanie niską temperaturę, nie powodująca nadmiernego przemoczenia obuwia, łatwa do zamiecenia, struktura siatki wierzchniej uniemożliwiająca wnikanie średniej i dużej wielkości zanieczyszczeń mechanicznych w głąb maty, długo zachowywanie działania dezynfekującego, wierzchnia warstwa maty ograniczająca wyparowywanie cieczy, budowa maty uniemożliwia wylewanie się cieczy roboczej, nasączania przez ogólnodostępne środki dezynfekcyjne, wytrzymałość na rozdarcia, rozerwania, podłoże antypoślizgowe, możliwość prania wodnego.

 1. Gwarancja na w/w  przedmioty zamówienia.
 2. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis.
 3. Wykonawca zapewnia przeszkolenie z zakresu obsługi.
 4. Wykonawca zobowiązuje się  do dostarczania przedmiotu zamówienia  transportem własnym i rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na własny koszt wraz z wniesieniem i ustawieniem/montażem.
 5. Ceny podane w ofercie powinny obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 6. Dostarczany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte
  w opisie przedmiotu zamówienia oraz wymagania zawarte w przepisach prawnych regulujących wymagania techniczne oraz obrót towarów, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, które będą przedstawione wraz z ofertą.
 7. Dostarczany sprzęt medyczny ma posiadać odpowiednie atesty PZH, katalogi i/lub ulotki informacyjne, instrukcje producenta lub dystrybutora (w jęz. polskim), potwierdzające parametry techniczne oferowanego sprzętu, które będą przedstawione wraz z ofertą.
 8. Wykonawca zapewni serwis dostarczonego sprzętu i udzieli na niego 3-letniej gwarancji.
 9. Zamówienie na dostawę określające jej wielkość i asortyment składane będzie mailem lub telefonicznie przez pracownika DPS w Tolkmicku.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w trybie zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 11. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają
  warunki dotyczące /załącznik nr 3/:
 • posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności,
 • posiadania wiedzy i doświadczenia,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 15.11.2020 roku.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do dokonania  płatności będzie faktura VAT wystawiona na:

NABYWCA
Powiat Elbląski ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg
NIP 578 305 55 79

ODBIORCA
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
82-340 Tolkmicko
Ul. Szpitalna 2

2. Termin płatności faktury 14 dni licząc od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego (Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku), jednakże po uprzednim dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

3. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w umowie /załącznik nr 4/.

V.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

      Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania /załącznik nr 2/.

Oferta powinna być:

 • napisana w języku polskim,
 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
 • każdy załącznik wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,
 • ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dpstol@wp.pl, poczty lub kuriera na  adres Dom Pomocy Społecznej
  w Tolkmicku, 82-340 Tolkmicko ul. Szpitalna 2 do dnia  07.10.2020 roku do godz. 1200, z dopiskiem: Oferta na zakup wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku – wniosek grantowy na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomagajmy Razem” POWER 2014-2020.
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 07.10.2020 roku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena 100%

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi mailowo wszystkich oferentów oraz zamieści informację na stronie internetowej www.dpstolkmicko, dps.bip.powiat.elblag.pl o wyborze najkorzystniejszej ofert.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

            Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Kurszewska pod numerem tel. 786 845 777 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.00 oraz adresem e-mail dpstol@wp.pl.

X. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

–        administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, 82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2, reprezentowany przez Dyrektora Annę Kruszewską;

–        inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku jest Pan Mateusz Szlachtowicz, tel. 695 311 523, e-mail: iodo@koni.pl;

–        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym z postępowaniem w formie zapytania ofertowego nr 5/2020  o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku;

–        odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

–        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami prawa,  a w pozostałych przypadkach do momentu odwołania zgody;

–        obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

–        w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

–        posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 •  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

–        nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XI. ZAŁĄCZNIKI

 1. Arkusz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1

2.   Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 2

3.   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3

4.   Wzór umowy – załącznik nr 4

5.   Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych w art. 13 lub 14    RODO – załącznik nr

W związku ze zmianą załączników wydłuża się termin składania ofert do 8 października 2020 roku do godz. 12.00

**Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.