Zapytanie ofertowe nr 4/2020 dotyczy: zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Zapytanie ofertowe nr 4/2020
dotyczy: zakupu środków ochrony indywidualnej
dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

ZAMAWIAJĄCY
Powiat Elbląski, ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg
NIP: 578-305-55-79,

w imieniu którego występuje na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Elblągu udzielonego Uchwałą nr 66/2020 z dnia 22.09.2020 r.  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wyłączonej z postępowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest  zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem”
nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
•    Wykaz środków ochrony indywidualnej podany jest w załączniku nr 1 formularza ofertowego.
•    Szczegółowa specyfikacja towaru:

1) Rękawiczki jednorazowe nitrylowe medyczne i ochronne
Zgodne ze standardem medycznym i standardem ochronnym oraz znakowane zgodnie z PN. Stanowiące środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B, diagnostyczne, niejałowe, elastyczne, uniwersalne – pasujące na prawą i lewą dłoń, dopasowane do kształtu dłoni, nie pękające przy nakładaniu, z równomiernie rolowanym brzegiem mankietu. Długość minimum 240 mm. Trwałe opakowanie zawierające maksymalnie 100 sztuk, z datą ważności równą lub dłuższą niż 2 lata w chwili dostawy, z wyraźnie oznaczonym rozmiarem oraz serią, z możliwością swobodnego wyjęcia rękawicz opakowania.

2) Maseczki typu FPP2
Zgodne z normą EN-149 lub KN95, z oznaczeniem CE, z zaworkiem, , antywirusowa, zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa.

3) Kombinezon ochronny barierowy wielokrotnego użytku Nie zawierający ftalanów, charakteryzujący się barierowością dla płynów, oddychalnością, posiadający gumki ściągające brzegi rękawów i nogawek, z kapturem, zapinany na zamek błyskawiczny, z możliwością dopasowania w tali (możliwość dostosowania do każdej sylwetki). Kombinezon z możliwością prania w temp 60oC lub odkażania środkami dezynfekującymi, przeznaczony do stosowania jako wierzchnie okrycie do celów higienicznych i posiadający świadectwo jakości zdrowotnej.

4) Fartuch flizelinowy
Fartuch z włókniny oddychającej, nietoksycznej, nie drażniącej, miękkiej. Rozmiar uniwersalny z troczkami w okolicach tułowia oraz szyi, pozwalającymi na dostosowanie do każdej sylwetki.

5) Żel do dezynfekcji rąk, (opakowanie 1 litr)
Środek do higienicznej dezynfekcji rąk bakteriobójczy, wirusobójczy, zgodny z następującymi normami: EN1040, EN1500, zawierający min. 85g/100g alkoholu.

3. Wykonawca zobowiązuje się  do dostarczania  przedmiotu zamówienia transportem własnym na własny koszt.  
4. Ceny podane w ofercie powinny obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
5. Dostarczane artykuły zamówienia muszą spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz wymagania zawarte w przepisach prawnych regulujących obrót towarów, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia.
6. Dostarczane artykuły medyczne mają posiadać odpowiednie atesty PZH, deklaracje zgodności, w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175 ze zm.), dokumenty dopuszczające do obrotu preparaty biobójcze w myśl ustawy z dn. 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2231) oraz charakterystyki produktów.
7. Zamówienie na dostawę określające jej wielkość i asortyment składane będzie mailem lub telefonicznie przez pracownika DPS w Tolkmicku.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym, a w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia podanych
w formularzu cenowym szacunkowych ilości dostarczanych towarów o maksymalnie 20%. Z tytułu zmniejszenia przez Zamawiającego ilości dostarczanych towarów nie przysługują Wykonawcy roszczenia cywilnoprawne. Zapłata będzie dokonywana za faktycznie zamówiony towar przez Wykonawcę. Wykonawca nie może mieć w stosunku do zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym zakresie.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w trybie zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
11. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki dotyczące /załącznik nr 3/:
•    posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności,
•    posiadania wiedzy i doświadczenia,
•    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
•    sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.10.2020 roku. 

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Podstawą do dokonania  płatności będzie faktura VAT wystawiona na:
NABYWCA
Powiat Elbląski ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg
NIP 578 305 55 79


ODBIORCA
Dom Pomocy Społecznej
Ul. Szpitalna 2
82-340 Tolkmicko

2.Termin płatności faktury 14 dni licząc od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego (Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku), jednakże po uprzednim dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
3. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w umowie /załącznik nr 4/. 

V.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
/załącznik nr 2/.

Oferta powinna być:

  • napisana w języku polskim,
  • opatrzona pieczątką firmową,
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
  • każdy załącznik wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dpstol@wp.pl , poczty lub kuriera na  adres Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, 82-340 Tolkmicko ul. Szpitalna 2 do dnia  05.10.2020 roku, do godz. 1200  z dopiskiem: Oferta na środków ochrony indywidualnej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku– wniosek grantowy na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomagajmy Razem” POWER 2014-2020.
2.    Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 05.10.2020 roku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.
3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
•    Cena 100% 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi mailowo wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu oraz zamieści ogłoszenie na stronie internetowej dpstolkmicko.pl, BIP – dps.bip.powiat.elblag.pl

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Kurszewska pod numerem
tel. 786 845 777 oraz adresem e-mail dpstol@wp.pl w godzinach 800-1500 

X. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
–  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku     82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2, reprezentowany przez Dyrektora Annę Kurszewską;
– inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku jest Pan Mateusz Szlachtowicz, tel. 695 311 523, e-mail: iodo@koni.pl ;
–  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem w formie zapytania ofertowego nr 4/2020 o udzielenie zamówienia publicznego na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku;
–  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami prawa, a w pozostałych przypadkach do momentu odwołania zgody;
– obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
–  posiada Pani/Pan:
•    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
•    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
•    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
•    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
–  nie przysługuje Pani/Panu:
•    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
•    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
•    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

XI. ZAŁĄCZNIKI
1.    Arkusz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1
2.   Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 2
3.   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
4.   Wzór umowy – załącznik nr 4
5.   Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych w art. 13 lub 14    RODO – załącznik nr 5 

*Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.