Zapytanie ofertowe nr 1/2017: na dostawę artykułów chemii gospodarczej i środków czystości, chemii profesjonalnej, medycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic jednorazowych

Przetargi

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na: dostawę artykułów chemii gospodarczej i środków czystości, chemii profesjonalnej, medycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic jednorazowych, prowadzonego w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe nr 1/2017.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Wszczęcie postępowania następuje w wyniku zaproszenia wybranych wykonawców i opublikowania ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej: dpstolkmicko.pl

1.Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości, chemii profesjonalnej, medycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic jednorazowych. Pakiety asortymentowe:
ZADANIE 1 : Chemia gospodarcza i środki czystości. Załącznik Nr 1
ZADANIE 2 : Chemia profesjonalna. Medyczne środki dezynfekcyjne (grzybobójcze, wirusobójcze). Załacznik Nr 2.
ZADANIE 3: Rękawice Nitrylowe bez pudrowe. Załacznik Nr 3

2. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, e-mail: dpstol@wp.pl, fax.55 2316163 Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Joanna Sochacka, email: dpstol@wp.pl, tel. 55 231 61 78 , w godz. 7,30 do 15.30.
3. Termin realizacji dostaw: od dnia 01.02.2017r do 31.12.2017 roku do siedziby zamawiającego Szczegóły dostaw określone we wzorze Umowy — Zalacznik 4).
4. Kryteria oceny ofert: najkorzystniejsza cena.
5. Oferty można składać do dnia 23.01.2017 r.
6. Otwarcie ofert nastąpi w DPS w Tolkmicku w pok. Nr 5 w dniu 24.01.2017r. o godz. 10,15.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
• Zamawiający wymaga załączenia akceptacji wzoru Umowy – Zalacznik 4.
8. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie na załączonych zapytaniach ofertowych – Załączniki Nr: I, 2, 3. 9. Sposób przygotowania oferty: Oferty z dopiskiem „ Zapytanie ofertowe nr 1/2017 na dostawę:
ZADANIE 1 : Chemia gospodarcza i środki czystości.
ZADANIE 2 : Chemia profesjonalna. Medyczne środki dezynfekcyjne.
ZADANIE 3: Rękawice Nitrylowe, można składać osobiście w pokoju NR 5 lub przesłać: e- mailem: dpstol(a)wp.pl ; faxem na nr 55 2316163 lub pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 11. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, w formie telefonicznej i pisemnej. Zamawiający zawrze Umowę z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana do realizacji.

Załączniki:

Załącznik Nr 1chemia gospodarcza

Załacznik Nr 2chemia profesjonalna

Załacznik Nr 3 Rekawice nitrylowe

Zalacznik 4 CHEMIA wzór umowy