ZAPYTANIE OFERTOWE 9/2020

PrzetargiWydarzeniaZapytania

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

– dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości oraz chemii profesjonalnej, na potrzeby DPS w 2021 roku.

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Elbląski, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, NIP 578-305-55-79, w imieniu i na rzecz którego działa Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko.
Tel./faks: 55 231-61-78, 55231-61-63, e-mail: dpstol@wp.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości oraz chemii profesjonalnej do Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku. Asortyment i jego ilość wskazane zostały w formularzach cenowych w rozbiciu na DWA pakiety – załączniki od 1 do 2.

III. Warunki realizacji dostaw:
– Dostawy realizowane będą od dnia podpisania umowy sukcesywnie do 31 grudnia 2021 roku, na podstawie jednostkowych zamówień nie częściej niż dwa razy w miesiącu.
– Ilość asortymentu będzie wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Szacowanie ilości podane w formularzu cenowym – nie są wiążące dla Zamawiającego przy realizacji umowy, są podstawą dla Wykonawcy do sporządzenia oferty.

IV. Procedura sporządzenia, złożenia i oceny oferty:
– Ofertę należy złożyć wg wzoru załącznika do niniejszego ogłoszenia.
– Oferent może złożyć ofertę na jeden lub dwa pakiety.
– Zaoferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
– Formularz lub formularze oferty oraz akceptacja warunków umowy zał. Nr 1 – 2, winny być podpisane przez Oferenta osobę upoważnioną (w tym wypadku proszę dołączyć upoważnienie).
– Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (w godzinach 7:30 – 15:30), przesłać pocztą, faksem lub pocztą e-mail, do dnia 21.12.2020 r. do godz. 14:00.
– W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
– Kryterium oceny ofert:
Cena – 100%
– O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy wezmą udział w postępowaniu.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

V. Dokumenty wymagane od Wykonawców:

 • wypełniony formularz oferty i wypełniony formularz cenowy (pakiet 1 lub 2)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • akceptacja warunków umowy
 • oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych w art. 13 lub 14 RODO

VI. Informacje dodatkowe:
1) Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt. 8
2) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań i protestów.
3) Zapytanie zostało zamieszczone na stronie: www.dpstolkmicko.pl
4) Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Jolanta Różeńska , tel. 55 231 61 78, 55 231 61 63 wew. 20

VII. Obowiązki wynikające z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, 82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2, reprezentowany przez Dyrektora mgr Annę Kurszewską;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku jest Pan Mateusz Szlachtowicz, tel. 695 311 523, e-mail: mateusz.szlachtowicz@koni.pl ;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem w formie zapytania ofertowego nr 1/2018 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów mleczarskich.;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 • posiada Pani/Pan:
  − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
  − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
  − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

 • Pakiet 1 – Chemia gospodarcza i środki czystości. (załącznik 1)
  Zmiana: poz. nr 9 ręcznik papierowy mini dł. do 50 m
 • Pakiet 2 – Chemia profesjonalna. (załącznik 2)
 • Wzór umowy (załącznik 3)
 • Oświadczenie RODO (załącznik 4)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 5)