ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2019

PrzetargiZapytania

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku kieruje zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych pokoju biurowego, łazienki oraz korytarza.

Nazwa i adres zamawiającego:

Powiat Elbląski, ul. Saperów 14a, 82-300 Elbląg, NIP 578-305-55-79, w imieniu i na rzecz którego działa Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko.

Tel./faks: 55 231-61-78, 55231-61-63, e-mail: dpstol@wp.pl

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Remont pokoju biurowego:

 • – demontaż boazerii
 • – uzupełnienie tynków
 • – malowanie ścian
 • – odnowienie parapetu

( szczegółowy opis rodzaju pracy, które mają być wykonane, zamieszczone są w kosztorysie inwestorskim podłączonym do dokumentacji ).

2. Remont łazienki na II piętrze:

 • – rozebranie posadzki z płytek
 • – skucie nierówności betonu
 • – wymiana płytek okładzinowych ściennych (ok. 3 szt. w jednym miejscu)
 • – wykonanie posadzki z płytek

(szczegółowy opis rodzaju pracy, które mają być wykonane, zamieszczone są w kosztorysie inwestorskim podłączonym do dokumentacji).

3. Malowanie korytarza na II piętrze:

 • – demontaż i ponowny montaż pochwytów na ścianach
 • – zeskrobanie i zmycie starej farby
 • – malowanie powierzchni

(szczegółowy opis rodzaju pracy, które mają być wykonane, zamieszczone są w kosztorysie inwestorskim podłączonym do dokumentacji).

Procedura sporządzenia, złożenia i oceny ofert:

 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru załącznika do niniejszego ogłoszenia.
 2. Zaoferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko ( w godzinach 7:30 – 15:30), przesłać pocztą, faksem lub pocztą e-mail, do dnia 18.10.2019 r. do godz. 14:00.
 4. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 5. Kryterium oceny:
  Cena – 100 %
 6. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy wezmą udział w postępowaniu.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu: Anna Rutkowska Tel: 55 231 61 78 (wewn. 20), fax 55 231 6163

Załączniki: