ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2020 dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości, chemii profesjonalnej, medycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic jednorazowych nitrylowych na potrzeby DPS w 2020 roku

PrzetargiZapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2020

– dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości, chemii profesjonalnej, medycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic jednorazowych nitrylowych na potrzeby DPS w 2020 roku.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Powiat Elbląski, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, NIP 578-305-55-79, w imieniu i na rzecz którego działa Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko.

Tel./faks: 55 231-61-78, 55231-61-63, e-mail: dpstol@wp.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości, chemii profesjonalnej, medycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic jednorazowych nitrylowych do Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku. Asortyment i jego ilość wskazane zostały w formularzach cenowych w rozbiciu na trzy pakiety – załączniki od 1 do 3.

III. Warunki realizacji dostaw:

 1. Dostawy realizowane będą od dnia podpisania umowy sukcesywnie do 31 grudnia 2020 roku, na podstawie jednostkowych zamówień nie częściej niż dwa razy w miesiącu.
 2. Ilość asortymentu będzie wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Szacowanie ilości podane w formularzu cenowym – nie są wiążące dla Zamawiającego przy realizacji umowy, są podstawą dla Wykonawcy do sporządzenia oferty.

IV. Procedura sporządzenia, złożenia i oceny oferty:

 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru załącznika do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferent może złożyć ofertę na jeden, dwa lub trzy pakiety.
 3. Zaoferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 4. Formularz lub formularze oferty oraz akceptacja warunków umowy zał. Nr 1 – 3, winny być podpisane przez Oferenta osobę upoważnioną (w tym wypadku proszę dołączyć upoważnienie).
 5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (w godzinach 7:30 – 15:30), przesłać pocztą, faksem lub pocztą e-mail, do dnia 27.01.2020 r. do godz. 12:00.
 6. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 7. Kryterium oceny ofert:

Cena – 80%

Zgodność z opisem zamówienia – 20%

 • O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy wezmą udział w postępowaniu.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

V. Dokumenty wymagane od Wykonawców:

– wypełniony formularz oferty i wypełniony formularz cenowy (pakiet 1, 2 lub 3)

– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

– akceptacja warunków umowy

– oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych w art. 13 lub 14 RODO

VI. Informacje dodatkowe:

1) Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy określone ustawą z dnia 29   stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt. 8

2) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w     postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań i protestów.

3) Zapytanie zostało zamieszczone na stronie: www.dpstolkmicko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

4) Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Anna Rutkowska, tel. 55 231 61 78, 55 231 61 63 wew. 20

  VII. Obowiązki wynikające z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, 82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2, reprezentowany przez Dyrektora mgr Annę Kurszewską;

– inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku jest Pan Mateusz Szlachtowicz, tel. 695 311 523, e-mail: mateusz.szlachtowicz@koni.pl ;

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem w formie zapytania ofertowego nr 1/2018 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów mleczarskich.;

– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

– obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

– posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

– nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

Pakiet 1 – Chemia gospodarcza i środki czystości. (załącznik 1)

Pakiet 2 – Chemia profesjonalna. Medyczne środki myjąco – dezynfekujące. ( załącznik 2)

Pakiet 3 – Rękawice nitrylowe bez pudrowe. (załącznik 3)

Wzór umowy. (załącznik 4)

Oświadczenie RODO (załącznik 5)