Wydziały

Dział Adminictracyjny

Do zakresu zadań Działu Administracyjnego należy:

 1. prowadzenie gospodarki kasowej i materiałowej oraz sporządzanie comiesięcznych zużyć magazynowych;
 2. prowadzenie analityki inwentarzowej dla konta środków trwałych i przedmiotów nietrwałych wraz z oznakowaniem ich;
 3. sporządzanie list płac wraz z deklaracjami ZUS, PZU i Urzędu Skarbowego oraz dokonywanie wymaganych potrąceń;
 4. prowadzenie analityki i syntetyki kont;
 5. dokonywanie wydatków zgodnie z przeznaczeniem budżetu;
 6. prowadzenie umów pod względem rachunkowym;
 7. pisanie przelewów zgodnie z terminami płatności na fakturach i rachunkach;
 8. prowadzenie funduszu socjalnego;
 9. prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych;
 10. rowadzenie spraw z zakresu bhp i ppoż.;
 11. wykonywanie analiz i sprawozdawczości z działalności DPS;
 12. prowadzenie sekretariatu.

Dni i godziny pracy Działu Administracyjnego

Poniedziałek – Piątek od 7.00 do 15.00.

Dział Gospodarczy

Do zakresu zadań należy:

 1. zaopatrywanie Domu w materiały i artykuły z uwzględnieniem potrzeb i możliwości finansowych Domu, z zachowaniem wymogów ustawy o zamówieniach publicznych;
 2. prowadzenie magazynów;
 3. zaspokajanie potrzeb transportowych Domu;
 4. dbanie o należyty stan techniczny oraz czystość samochodów, w tym terminowe wykonywanie przeglądów technicznych oraz dokonywanie obsługi codziennej pojazdów;
 5. dokonywanie ubezpieczeń budynków wraz z wyposażeniem oraz samochodów;
 6. dokonywanie napraw i remontów budynków, sprzętu i urządzeń;
 7. sprzątanie pomieszczeń budynków oraz terenu Domu;
 8. wykonywanie prac ogrodniczych i polowych;
 9. przygotowywanie i wydawanie całodziennych posiłków dla mieszkańców;
 10. przyjmowanie bielizny i odzieży do prania oraz wydawanie czystej;
 11. pranie, maglowanie i prasowanie bielizny i odzieży;
 12. naprawa odzieży.

Dni i godziny pracy Działu Gospodarczego i Obsługi

Poniedziałek – Piątek od 7.00 do 15.00.

Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny

Do zakresu zadań Działów Opiekuńczo– Terapeutycznych należy:

 1. zapewnienie mieszkańcom stałej całodobowej opieki i pielęgnacji;
 2. umożliwienie mieszkańcom korzystania z przysługujących im świadczeń zdrowotnych;
 3. zapewnienie czystości i porządku w pomieszczeniach mieszkańców;
 4. udzielanie mieszkańcom pomocy w rozwiązywaniu ich problemów życiowych;
 5. wypracowanie najwłaściwszych metod opiekuńczych dla poszczególnych mieszkańców oraz wdrażanie nowych koncepcji pracy pedagogicznej;
 6. prowadzenie badań i terapii psychologicznej;
 7. udzielanie świadczeń konsultacyjnych w trudnych diagnostycznie i terapeutycznie przypadkach;
 8. tworzenie właściwej atmosfery wśród mieszkańców oraz pobudzanie ich do funkcji psychofizycznych;
 9. organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalno – oświatowych
 10. organizowanie i prowadzenie zajęć sprawnościowych i sportowych oraz gier i zabaw;
 11. organizowanie programów rozrywkowych;
 12. pomaganie w utrzymaniu kontaktów z rodzinami;
 13. ustalanie i realizacja programów zajęć terapeutycznych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości mieszkańców;
 14. analiza zachowań mieszkańców i wykazywanie ich w ustalonych programach;
 15. stworzenie właściwych warunków przystosowawczych do przebywania w Domu;
 16. wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych;
 17. prowadzenie punktu bibliotecznego dla mieszkańców;
 18. informowanie mieszkańców o możliwości bezpiecznego przechowywania w depozycie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;
 19. prowadzenie dokumentacji dotyczącej mieszkańców;
 20. rozliczanie mieszkańców za pobyt w Domu;
 21. przeprowadzenie okresowych szkoleń dla średniego personelu medycznego;
 22. prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej.

W ramach Działów należy organizować zespoły opiekuńczo – terapeutyczne z udziałem pracowników pierwszego kontaktu, których celem jest:

 1. określenie indywidualnych potrzeb mieszkańca oraz zakresu usług;
 2. pomoc w adaptacji mieszkańca do warunków Domu;
 3. opracowanie indywidualnych planów wspierania mieszkańca;
 4. realizacja zadań wynikających z indywidualnego planu wspierania mieszkańca przy jego współudziale.

Dni i godziny pracy Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego

Poniedziałek – Piątek od 7.00 do 15.00.