Wybór najkorzystniejszej oferty: Zapytanie ofertowe nr 03/2017

Przetargi

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w TOLKMICKU
Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia na : Roboty malarskie w pomieszczeniach: parter- pokoje; 1, II i III piętro w budynku DPS. Roboty malarskie i okładzinowe w kuchni DPS. Roboty okładzinowe w kotłowni DPS. Remont cokołu na elewacji — budynek główny DPS, prowadzonym w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.
Zapytanie ofertowe nr 03/2017
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Bożena Bojara
Ul. Plac Wolności 10/15 14-500 Braniewo
Wartość oferty brutto: – 16 201,64 złote

Słownie: szesnaście tysięcy dwieście jeden 64/100 złotych.
Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.

Ogłoszenie_03/2017