Udzielenie zamówienia na „Dostawę pieczywa” w drodze zapytania ofertowego

PrzetargiWydarzeniaZapytania

            Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę pieczywa” w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2017  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

  1. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko, działający w imieniu i na rzecz POWIATU ELBLĄSKIEGO, 82-300 Elbląg, ul. Saperów 14a.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest:                                          Lucyna Rymsza – Tel/fax  55 231 61 63, 55 231 61 78  w godz. 7.30 – 15.30, e-mail: lucynarymsza@gmail.com

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  pieczywa  do  stołówki  Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku w  ilościach podanych  w  Załączniku  Nr  2. Dostawy winny  odbywać się w odpowiednio przystosowanych pojemnikach (opakowaniach) stanowiących własność wykonawcy i spełniających wymagania przewidziane do przechowywania żywności.

Ilości wskazane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi/ maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji dostaw w ilości mniejszej niż określone w formularzu, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zrealizowanie dostaw w ilości mniejszej niż maksymalne, nie może być postawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

 

  1. Termin realizacji zamówienia:

Pieczywo będzie dostarczane od dnia 02.01.2018 r do dnia 31.12.2018 r codziennie w godz. 6.00 – 7.00 oprócz niedziel i świąt w ilościach określonych przez Zamawiającego. Ewentualne zmiany ilości zamawianych produktów będą składane w przeddzień dostawy telefonicznie lub faksem.

 

  1. Kryteria oceny ofert; cena – 100%.

 

  1. Oferty wraz z załącznikami z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 4/2017 na dostawę pieczywa” można składać w biurze DPS pok. Nr 4 w Tolkmicku, przesłać pocztą, e-mailem lub faxem do dnia 14.12.2017 r do godz. 11.00.

 

  1. Warunki udziału w postępowaniu:  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 Dokumenty wymagane od Wykonawców:

–   wypełniony formularz oferty (zał. nr 1) i wypełniony formularz cenowy  (zał. nr 2);

– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3):

–   oświadczenie Wykonawcy  o:  wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wprowadzeniu systemu HACCP,  posiadaniu zgody właściwego organu inspekcji sanitarnej na przewóz (transport) pieczywa ( załącznik nr 4);

– akceptacja warunków umowy (zał. nr 5);

– pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.

  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  2. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
  3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy wezmą udział w postępowaniu.

Załączniki