Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na: Roboty malarskie

Przetargi

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku. Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na: Roboty malarskie w pomieszczeniach na I, II i III piętrze w budynku DPS. Roboty malarskie i okładzinowe w pralni. Remont schodów zewnętrznych przy wejściu do kotłowni, prowadzonego w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

Postępowanie ofertowe nr 03/2016 Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej: dpstolkmicko@wp.pl.

1. Przedmiot zamówienia : „Roboty malarskie w pomieszczeniach na I, II i III piętrze w budynku DPS. Roboty malarskie i okładzinowe w pralni. Remont schodów zewnętrznych przy wejściu do kotłowni – zakres prac szczegółowo określony w Zapytaniu ofertowymZałącznik Nr 1 wraz z obmiarami Nr 1- a,b,c,d,e 

2. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, e-mail: dpstolwp.pl, fax.55 2316163 Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Joanna Sochacka tel. 55 231 61 78 , w godz. 7,30 do 15,00.

3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.09.2016 roku.

4. Kryteria oceny ofert: cena — 100%.

5. Oferty można składać w pokoju Nr 5 DPS w Tolkmicku do dnia 15.07.2016 r.

6. Do oferty Zamawiający wymaga załączenia: • Zapytanie ofertowe – Załącznik Nr 1 wraz z kosztorysem ofertowym.

7. Sposób przygotowania oferty Ofertę z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 03/2016 . Roboty malarskie w pomieszczeniach na I, II i III piętrze w budynku DPS. Roboty malarskie i okładzinowe w pralni. Remont schodów zewnętrznych przy wejściu do kotłowni” można składać:
• e- mailem: dpstol@wp.pl lub
• pocztą Dom Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko lub
• faxem na nr 55 2316163.

8. Wykonawca, którego oferta będzie przyjęta do realizacji, zostanie poinformowany odrębnym pismem o terminie podpisania umowy. 9. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy wezmą udział w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Tolkmicko, dnia 07.07.2016r.

Załączniki