Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na: Roboty malarskie

Przetargi

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Tolkmicku
Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na: Roboty malarskie w pomieszczeniach: parter- pokoje; I, II i III piętro w budynku DPS. Roboty malarskie i okładzinowe w kuchni DPS. Roboty okładzinowe w kotłowni DPS. Remont cokołu na elewacji — budynek główny DPS, prowadzonego w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe nr 03/2017
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej: dpstolkmicko.pl.
1. Przedmiot zamówienia : „Roboty malarskie w pomieszczeniach: parter — pokoje; I, II i III piętro w budynku DPS. Roboty malarskie i okładzinowe w kuchni DPS. Roboty okładzinowe w kotłowni DPS. Remont cokołu na elewacji — budynek główny DPS, zakres prac szczegółowo określony w Zapytaniu ofertowym — Załącznik Nr 1 wraz z obmiarami Nr 1- a,b,c,d.
2. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, e-mail: dpsto@wp.pl, fax.55 2316163 Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Joanna Sochacka tel. 55 231 61 78, w godz. 7,30 do 15,30.
3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 06.10.2017 roku.
4. Kryteria oceny ofert: najkorzystniejsza oferta.
5. Oferty z dopiskiem, Zapytanie ofertowe nr 03/2017. Roboty malarskie i okładzinowe można składać: w pokoju Nr 5 w DPS Tolkmicko, e-mailem: dpstol@jwp.pl, pocztą lub faksem nr 552316163, do dnia 01.09.2017 r.
6. Do oferty Zamawiający wymaga załączenia:
• Zapytanie ofertowe – Załącznik Nr 1 wraz z kosztorysem ofertowym.
• Akceptacja wzoru Umowy – Załącznik Nr 2
7. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie (na załączonym zapytaniu ofertowym – Załączniki Nr 1).
8. Wykonawca, którego oferta będzie przyjęta do realizacji, zostanie poinformowany odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.
9. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy wezmą udział w postępowaniu.
10.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

ZAŁĄCZNIKI:

tresc

zal_1

zal_1a

zal_1b

zal_1c

zal_1d

zalacznik_nr_2