Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na: Roboty malarskie

Przetargi

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na: Roboty malarskie w budynku domu pomocy społecznej w pomieszczeniach:
1) Parter — rehabilitacja, pokój mieszkalny NR 3, biuro K-ka Opiekuńczo Terapeutycznego, pokój Nr4 — kabina prysznicowa.
2) I piętro – świetlica.
Postępowanie ofertowe nr 04/2016 Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej: dpstolkmicko@wp.pl.
1. Przedmiot zamówienia : Roboty malarskie w budynku domu pomocy społecznej w pomieszczeniach:
1) Parter — rehabilitacja, pokój mieszkalny NR 3, biuro K-ka Opiekuńczo —Terapeutycznego, pokój Nr4 — kabina prysznicowa.
2) I piętro – świetlica,
zakres prac wymienionych w punktach powyżej szczegółowo określony w Zapytaniu Ofertowym —  Załącznik nr 1 wraz z obmiarami załączniki NR 1a  NR 1b.

2. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku: e-mail: dpstolr@wp.pl, fax.55 2316163
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Joanna Sochacka tel. 55 231 61 78 , w godz. 7,30 do 15,00.

3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.11.2016 roku.

4. Kryteria oceny ofert: cena — 100%.

5. Oferty można składać w pokoju Nr 5 DPS w Tolkmicku do dnia 07.10.2016 r.

6. Do oferty Zamawiający wymaga załączenia:
• Zapytanie ofertowe – Załącznik NR 1 wraz z załącznikami Nr la, Nr lb (kosztorysy ofertowe).

7. Sposób przygotowania oferty Ofertę z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 04/2016 .Roboty malarskie w pomieszczeniach budynku domu pomocy społecznej”:
• e- mailem: dpstol@wp.pl lub
• pocztą Dom Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko lub
• faxem na nr 55 2316163.

8. Wykonawca, którego oferta będzie przyjęta do realizacji, zostanie poinformowany odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.

9. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy wezmą udział w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Tolkmicko, dnia 29.09.2016r.

Treść

Załączniki:

zal_nr_1

NR 1a

NR 1b