Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę pieczywa” w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę pieczywa” w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe nr 6/2020 na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 1. Zamawiający:
  Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko, działający w imieniu i na rzecz POWIATU ELBLĄSKIEGO, 82-300 Elbląg, ul. Saperów 14a.
  Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Lucyna Rymsza – Tel/fax 55 231 61 63, 55 231 61 78 w godz. 7.30 – 15.30, e-mail: l.rymsza@dpstolkmicko.pl
 2. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa do stołówki Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku w ilościach podanych w Załączniku Nr 2. Dostawy winny odbywać się w odpowiednio przystosowanych pojemnikach (opakowaniach) stanowiących własność wykonawcy i spełniających wymagania przewidziane do przechowywania żywności.
  Ilości wskazane w Formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi/ maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji dostaw w ilości mniejszej niż określone w formularzu, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zrealizowanie dostaw w ilości mniejszej niż maksymalne, nie może być postawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
 3. Termin realizacji zamówienia:
  Pieczywo będzie dostarczane od dnia 02.01.2021 r do dnia 31.12.2021 r codziennie w godz. 6.00 – 7.00 oprócz niedziel i świąt w ilościach określonych przez Zamawiającego. Ewentualne zmiany ilości zamawianych produktów będą składane w przeddzień dostawy telefonicznie lub faksem.
 4. Kryteria oceny ofert; cena – 100%.
 5. Oferty wraz z załącznikami z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 6/2020 na dostawę pieczywa” można składać w biurze DPS pok. Nr 4 w Tolkmicku, przesłać pocztą, e-mailem lub faksem do dnia 10.12.2020 r do godz. 13.00.
 6. Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


  Dokumenty wymagane od Wykonawców:
 • wypełniony formularz oferty (zał. nr 1) i wypełniony formularz cenowy (zał. nr 2);
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3);
 • oświadczenie Wykonawcy o: wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wprowadzeniu systemu HACCP, posiadaniu zgody właściwego organu inspekcji sanitarnej na przewóz (transport) pieczywa ( załącznik nr 4);
 • akceptacja warunków umowy (zał. nr 5);
 • pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.
 • oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO ( zał. nr 6 );

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

8. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy wezmą udział w postępowaniu.

10. Obowiązki wynikające z art. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, 82-340 Tolkmicko, ul. Spitalna 2, reprezentowany przez Dyrektora mgr Annę Kurszewską;
– inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku jest Pan Mateusz Szlachtowicz, tel. 695 311 523, e-mail: mateusz.szlachtowicz@koni.pl ;
– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem w formie zapytania ofertowego nr 1/2018 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów mleczarskich.;
– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
– obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
– posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
– nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw Dyrektor Domu Pomocy Społecznej mgr Anna Kurszewska

Załączniki