Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę: artykułów chemii gospodarczej i środków czystości, chemii profesjonalnej, medycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic jednorazowych nitrylowych

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę: artykułów chemii gospodarczej i środków czystości, chemii profesjonalnej, medycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic jednorazowych nitrylowych, prowadzonego w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe nr 7/2017.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Wszczęcie postępowania następuje w wyniku zaproszenia wybranych wykonawców i opublikowania ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej: dpstolkmicko.pl

  1. Zamawiający: Powiat Elbląg, ul. Saperów 14a, 82-300 Elbląg, NIP 578-3055-579, w imieniu i na rzecz którego działa Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340Tolkmicko.
  2. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest Joanna Sochacka.

Kontakt: w godz. 7.30 do 15.30; tel. 55 231 61 78, fax. 55 23 161 63, e-mail: dpstol@wp.pl

  1. Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości, chemii profesjonalnej, medycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic jednorazowych nitrylowych.

Pakiety asortymentowe:

ZADANIE l: Chemia gospodarcza i środki czystości. Załącznik Nr 1

ZADANIE 2: Chemia profesjonalna. Medyczne środki myjąco – dezynfekujące. Załacznik Nr 2

ZADANIE 3: Rękawice Nitrylowe bez pudrowe. Załacznik Nr 3

  1. Termin realizacji dostaw: dostawy realizowane będą od dnia 02.01.2018 r do 31.12.2018 roku do siedziby zamawiającego. Szczegóły dostaw określone we wzorze Umowy – Załącznik-Nr-4
  2. Kryteria oceny ofert: najkorzystniejsza cena, – 60 %, jakość środka (preparatu) – 20%,opinie personelu DPS Tolkmicko -20%.
  3. Oferty można składać do dnia 22.12.2017 r. w pokoju Nr 5 w DPS Tolkmicko, przesłać pocztą, e-mailem lub faksem. Oferty winny zawierać dopisek: Zapytanie ofertowe nr 7/2017:

ZADANIE 1: Chemia gospodarcza i środki czystości.

ZADANIE 2: Chemia profesjonalna. Medyczne środki myjąco-dezynfekujące.

ZADANIE 3: Rękawice Nitrylowe.

  1. Warunki udziału w postępowaniu – dokumenty wymagane:
  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  2. Zamawiający zawrze Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana do realizacji.
  3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy wzięli udział w postępowaniu.