Prawa i obowiązki mieszkańca

REGULAMIN  MIESZKAŃCÓW  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

 I.  USTALENIA OGÓLNE

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku jest stacjonarną placówką pomocy instytucjonalnej o zasięgu ponad lokalnym. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające osób w nim przebywających tj. ludzi starszych i przewlekle chorych.

Dom przeznaczony jest na 116 miejsc.

Mieszkańcy przyjmowani są na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez PCPR w Elblągu. Zostaną im zapewnione warunki do życia na ogólnie przyjętych zasadach, określonych statutem domu.

Mieszkańcy będą ponosić odpłatność na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 29 listopada o Pomocy Społecznej Dz. U. 1988 r. Nr 64 poz. 414 – jednolity tekst Art. 35 ust. 1 punkt 1, 3, 4.

 II. CEL  DOMU

Celem Domu jest zaspokajanie potrzeb  bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańców w sposób i stopniu umożliwiającym im godne życie, między innymi poprzez zapewnienie tym osobą;

 1. wyposażonego miejsca zamieszkania,
 2. wyżywienia, zgodnie z ustaloną w jednostce stawką żywieniową,
 3. dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych,
 4. dostępu do kultury i rekreacji,
 5. właściwej organizacji czasu wolnego,
 6. kultywowania swoich przekonań wyznaniowych,
 7. bezpieczeństwa i spokoju na terenie Domu oraz opieki w czasie organizowanych zajęć poza Domem,
 8. godnego traktowania przez personel i współmieszkańców,
 9. nieodpłatnego zakwaterowania i odpłatnego wyżywienia osobą odwiedzającym mieszkańców,
 10. podtrzymywania więzi z rodziną i znajomymi,
 11. możliwości złożenia do depozytu środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 12. wnikliwego rozpatrywania indywidualnych problemów,
 13. odzieży, bielizny osobistej, obuwia, i bielizny pościelowej,
 14. prania i naprawiania bielizny i odzieży,
 15. odpłatnej pracy, tym mieszkańcom, których stan zdrowia na to pozwala,
 16. dostępu do korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego,
 17. finansowania mieszkańcowi Domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego.

 

III. PRAWA  MIESZKAŃCÓW

Mieszkaniec Domu ma prawo do:

 1. posiadania własnych, estetycznych, w dobrym stanie oraz spełniających wymogi reżimów sanitarnych sprzętów i przedmiotów,
 2. posiadania i korzystania z własnego ubrania i bielizny osobistej,
 3. zagospodarowania pokoju mieszkalnego w/ g własnego uznania łącznie z wyposażeniem we własne meble, przy jednoczesnym zachowaniu estetyki,
 4. spożywania posiłków w/ g własnych przekonań wyznaniowych z poszanowaniem zasad i trybu ich wydawania,
 5. organizowanie sobie czasu wolnego w/ g własnego uznania,
 6. należytego, godnego traktowania przez personel Domu,
 7. poszanowania przez innych mieszkańców,
 8. przyjmowania odwiedzin krewnych mieszkańców,
 9. utrzymywania kontaktu z rodziną i znajomymi,
 10. włączania się do prac na rzecz Domu,
 11. korzystania z pełnego zakresu usług świadczonych przez Dom,
 12. uzyskiwania stosownej pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb,
 13. współdecydowania w indywidualnych sprawach dotyczących jego osoby,
 14. uzyskiwania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom,
 15. złożenia środków  pieniężnych i rzeczy wartościowych do depozytu,
 16. uczestniczenia w pracach Samorządu i wyboru Rady Mieszkańców,
 17. zgłaszania skarg i wniosków do Rady Mieszkańców i Dyrektora Domu,
 18. kultywowania swoich przekonań wyznaniowych,przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pielęgniarce dyżurnej i pracownikowi socjalnemu,
 19. przebywania poza Domem w okresach dłuższych niż doba po uprzednim powiadomieniu Dyrektora Domu oraz uzyskaniu potwierdzenia przez rodzinę czy osoby odwiedzające o przyjęciu mieszkańca,
 20. przygotowania sobie posiłków w ogólnie dostępnych kuchenkach oddziałowych i korzystania ze sprzętów i urządzeń stanowiących ich wyposażenie,
 21. korzystania z ogólnie dostępnych łazienek oddziałowych oraz urządzeń stanowiących ich wyposażenie,
 22. nieobecność w Domu może trwać do 21 dni w roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kierując się dobrem mieszkańców, Dyrektor Domu, na wniosek mieszkańca może przedłużyć okres pobytu poza Domem o dalsze dni,
 23. za okres 21 dni pobytu poza Domem mieszkaniec nie ponosi odpłatności,
 24. dokonania zakupów przez pracownika socjalnego w przypadku trudności z dysponowaniem własnymi środkami pieniężnymi.

 

IV. OBOWIĄZKI   MIESZKAŃCA

Obowiązkiem mieszkańca Domu jest:

 1. dbałość o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny,
 2. dbałość o porządek w swoich rzeczach,
 3. dbałość o porządek i mienie zakładu a w szczególności będące w bezpośredniej dyspozycji mieszkańca,
 4. przestrzegania ustalonych godzin spożywania posiłków:
  • śniadanie 8.00 – 9.00
  • obiad       12.30 – 13.30
  • kolacja     18.00 – 19.00
 5. stosowania się do zaleceń lekarza w zakresie stosowanej diagnozy leczniczej(dieta, przyjmowanie leków)
 6. właściwe korzystanie z ogólnie dostępnych kuchenek i łazienek oddziałowych pozostawiając je w stanie porządku i nie wynosząc sprzętów stanowiących ich wyposażenie,
 7. ponoszenia opłat za pobyt w Domu na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1991 roku w sprawie typów domów pomocy społecznej, zasad ich funkcjonowania, zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych placówkach oraz sposobu i trybu odpłatności,
 8. kulturalne zachowanie się w stosunku do innych mieszkańców i personelu Domu,
 9. stosowanie się do zarządzeń Dyrektora, lekarza, średniego personelu medycznego
 10. regulujących funkcjonowanie placówki,
 11. zgłaszania, w chwili przyjęcia do Domu faktu posiadania rzeczy i przedmiotów wartościowych,
 12. ochrona własnych wartości nie złożonych do depozytu
 13. zachowanie trzeźwości
 14. w godz. 22.00 do 6.00 przestrzegania ciszy nocnej dla zapewnienia wypoczynku,
 15. w przypadku korzystania z urlopu, uzyskać zgodę Dyrektora Domu oraz podać adres miejsca pobytu,
 16. w sytuacjach szczególnych uniemożliwiających powrót do placówki w terminie wcześniej ustalonym, bezwzględnie powiadomić Dyrektora lub pracownika socjalnego o okolicznościach uniemożliwiających powrót oraz podanie terminu powrotu,
 17. zgłaszanie faktu przyjmowania odwiedzin rodziny, znajomych,
 18. współdziałanie z personelem Domu w zaspakajaniu swoich potrzeb,
 19. przyczynienie się do kształtowania  właściwych zasad współżycia, dobrej atmosfery w Domu prawidłowego jego funkcjonowania,
 20. przestrzeganie norm i zasad współżycia,
 21. zgłaszanie pracownikowi socjalnemu faktu opuszczenia Domu,
 22. przebywanie na terenie domu o godz. 22.00,
 23. wcześniejsze zawiadamianie upoważnionego pracownika o ewentualnym powrocie do Domu po godz. 22.00

 

V.  DEPOZYT

Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom możliwość złożenia do depozytu środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych oraz umożliwia złożenie książeczek oszczędnościowych.

 1. zasady oraz tryb przyjmowania przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych do depozytu oraz ich wydawania określi Dyrektor Domu zarządzeniem,
 2. Dom nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i środki pieniężne nie złożone do depozytu.

 

 VI.  RADA  MIESZKAŃCÓW:

Mając  na uwadze jak najlepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Domu, mieszkańcy mają prawo do powołania Samorządu Mieszkańców, którego reprezentantem jest Rada Mieszkańców.

Do zadań Rady Mieszkańców należy :

 1. pomoc kierownictwu jednostki w zakresie kształtowania właściwych stosunków między mieszkańcami i personelem, między mieszkańcami oraz eliminowanie krytycznych postaw i zachowań mieszkańców,
 2. zgłaszanie nowych inicjatyw w zakresie funkcjonowania placówki zmierzających do poprawy warunków życia,
 3. współdecydowanie przy opracowaniu zarządzeń regulujących funkcjonowanie placówki,
 4. zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących:
  • zaspakajania potrzeb bytowych mieszkańców,
  • organizowania czasu wolnego mieszkańców,
  • organizowania opieki nad mieszkańcami,
  • przenoszenie mieszkańców do innych placówek;
 5. ustalenia z posiedzeń Rady Mieszkańców przekazywane są Dyrektorowi jednostki celem rozpatrzenia i podjęcia stosownych decyzji.

Na Dyrektorze jednostki ciąży obowiązek rozpatrzenia przekazanych wniosków w trybie natychmiastowym, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.

W przypadku niestosowania się mieszkańców do ustaleń Regulaminu Mieszkańców, wszelkie naruszenia porządku rozpatrywane są przez Dyrektora jednostki przy współudziale Rady Mieszkańców.