Postępowania o udzielenie zamówienia na: Modernizację istniejących chodników i alejek przy DPS Tolkmicko

Przetargi

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na: ” Modernizację istniejących chodników i alejek przy DPS Tolkmicko – wokół klombu i dojścia do klombu”, w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe nr 02/2016

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Ogłoszenie  dostępne jest również na stronie : dpstolkmicko.pl

 1. Przedmiot zamówienia określony w zapytaniu ofertowym  –  Załącznik   Nr 1 :
  „Modernizacja istniejących chodników i alejek przy DPS Tolkmicko – wokół klombu i dojścia do klombu i –  254,40 m2.
 2. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, e-mail: dpstol@wp.pl, Tel/fax.  55 2316163 .
 3. Termin realizacji zamówienia:  od  04.07.2016r do 31.07.2016 roku.
 4. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 5. Oferty można składać w biurze DPS w Tolkmicku do dnia  24.06.2016 roku.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2016 roku w DPS w Tolkmicku – pok.  Nr 5 .
 7. Do oferty  Zamawiający wymaga załączenia:
 8. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie na załączonym  zapytaniu ofertowym (Załącznik Nr 1)
 9. Sposób przygotowania oferty:
  Oferty z dopiskiem „ Zapytanie ofertowe nr 02/2016, zadanie: Modernizacja istniejących chodników i alejek przy DPS Tolkmicko –  wokół  klombu i dojścia do klombu –  254,40 m2.
  Oferta można przesłać na adres:
  – e-mailem: dpstol@wp.pl
  – pocztą Dom Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko
  –  faxem na nr 55 2316163.
 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 11. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinforn1owani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
 12. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
  Joanna  Sochacka, tel. 55 231 61 78, w godz.  od   8.00  do 15.00.

ZAŁĄCZNIKI – PDF