Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko księgowego

PrzetargiZapytania

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

z siedzibą w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2

82-340 Tolkmicko

ogłasza nabór na wolne stanowisko  księgowego

w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

I. Kandydat powinien spełniać:

 1. Wymagania niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów) – zgodne z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)
 2. posiada obywatelstwo polskie,
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 6. ukończył  ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe lub
 7. ukończył  średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 2-letnią praktykę w księgowości lub
 8. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub
 9. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word i Excel, programów finansowo-księgowych, bankowości elektronicznej służących do rozliczeń bankowych, do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
 11.  umiejętność interpretowania przepisów i wykorzystanie ich w praktyce;
 12. nieposzlakowana opinia.
 • Wymagania dodatkowe:

W przypadku osób ubiegających się o stanowisko księgowego preferowane będą następujące wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

wykształcenie wyższe ekonomiczne,

roczne doświadczenie w zakresie księgowości budżetowej w jednostkach pomocy społecznej,

znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

znajomość zasad finansowania zadań WTZ na szczeblu powiatu jako organu samorządu terytorialnego,

znajomość przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

znajomość przepisów w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,

umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu placówki, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości w Warsztacie Terapii Zajęciowej Program Księgowo-Płacowy PUMA, Płatnik, Aplikacja Bankowa Banku PKO BP, umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),

cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, dobra organizacja pracy, umiejętność korzystania z przepisów,

dodatkowym atutem będzie doświadczenie na stanowisku pracy związanym z finansami publicznymi i księgowością budżetową;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości Warsztatu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 2. odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zadami:
 • odpowiedzialności za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową placówki,
 • przyjmowanie, dekretowanie, sprawdzanie dokumentów księgowych Warsztatu pod względem formalnym i rachunkowym,
 • wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Warsztatu,
 • dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
 1. kontrola obsługi WTZ z zakresu płac, ZUS, GUS, US,
 2. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych, sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków i dochodów: miesięcznych /kwartalnych/ rocznych,
 3. przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów, wydatków, wskaźników, w tym w odniesieniu do dotacji WTZ,
 4. przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych,
 5. sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów,
 6. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz uzgadnianie stanów z kontami analitycznymi i syntetycznymi WTZ,
 7. sporządzanie ewidencji podatku VAT,
 8. rozliczanie dotacji na zadania WTZ,
 9. terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych Warsztatu,
 10. zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem,
 11. opracowywanie projektów planów finansowych Warsztatu i ich zmian,
 12. dokonywanie bieżącej analizy wykonania planów finansowych i bieżące informowanie kierownika jednostki o stopniu realizacji dochodów i wydatków oraz o prawidłowości wykorzystania  środków otrzymanych na wydatki z budżetu,
 13. zapewnienie prawidłowego i terminowego ustalania i pobierania należności z tytułu dotacji na działalność WTZ,
 14. czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez placówkę pod względem finansowym,
 15. zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych,
 16. zapewnienie ochrony mienia będącego w posiadaniu Warsztatu,
 17. prowadzenie księgowości KZP przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku,
 18. wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 2. stanowisko –księgowy,
 3. wymiar czasu pracy – 0,5 etatu,
 4. miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy, stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku DPS,
 5. miejsce wykonywania pracy – Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko,
 6. praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów).,
 7. nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 8. wynagrodzenie za pracę ustalone będzie na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku ( 1000 zł – 1700 zł), dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz system dodatków specjalnych,
 9. stanowisko pracy jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 10. oświetlenia pomieszczenia biurowego: naturalne i sztuczne,
 11. budynek Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 12. praca w godzinach: poniedziałek – piątek 7.30-11.30.

5. Wymagane dokumenty:

1)   List motywacyjny.

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 1.  
 • Kopie* świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie od aktualnego pracodawcy o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 • Kopie* dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe.
 • Podpisane przez Kandydata oświadczenia:
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
 • Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych    zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby aktualnie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko księgowego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia – załącznik nr 2.
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, które mogą mieć znacznie przy rozpatrywaniu oferty.
 • Kopia* dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 1260 ze zm.).
 • Wszystkie oświadczenia woli kandydata, CV oraz list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą.
 • UWAGA: *  Kandydat  może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.

Do składanych dokumentów prosimy dopisać  klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przebiegu naboru na wolne stanowisko pracy przez Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 • W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,
  w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach samorządu terytorialnego, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą,  trwającą nie  dłużej niż 3 miesiące, kończącą się egzaminem.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku w miesiącu poprzedzającym zamieszczenie ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne/ oferty należy składać (w zamkniętych kopertach)
w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, pokój nr 8 lub  przesłać na adres: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko księgowego  w terminie do dnia 28 czerwca 2019 roku do godz. 15.30″(decyduje data faktycznego wpływu do jednostki).

Aplikacje/oferty, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku po dniu 28 czerwca 2019 roku  nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty będą oceniane pod względem kompletności i spełnienia wymagań formalnych na wskazane stanowisko pracy.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu zostaną powiadomione jedynie te osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 • Informacje dodatkowe
 • Szczegółowych informacji o konkursie udziela Pani Gabriela Bach, tel. 55 2316178, 55 2316163 wew. 22.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej DPS (dpstolkmicko.pl), Biuletynu Informacji Publicznej (www.dps.bip.powiat.elblag.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko.
 • Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
 • Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata, który w drodze konkursu zostanie zatrudniony w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zostaną wpięte do jego akt osobowych.
 • Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewymienionych w pkt 3 i 4 są odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
 • Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż Administratorem Danych Osobowych kandydatów do pracy jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacyjnej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.), i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. z 2018r., poz. 917 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 511) oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Uwaga:

Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Tolkmicko, dnia 14 czerwca 2019 roku

                                                                     Anna Kurszewska

                                                                     Dyrektor DPS w Tolkmicku