NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Księgowa w DPS Tolkmicko

PrzetargiWydarzenia

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 Księgowa

 1. Wymagania formalne
  a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
  b) Wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne.
  c) Staż pracy:
  – minimum 4 lata przy wykształceniu średnim, doświadczenie w naliczaniu płac,

– minimum 2 lata przy wykształceniu wyższym, doświadczenie w naliczaniu płac.

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość:
  – przepisów z zakresu finansów publicznych;
  – przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej;
  – Ustawy o pracownikach samorządowych;
  – Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
  – przepisów Kodeksu Pracy;
  – Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
  – Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
  – Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  – przepisów o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej.
 2. Obsługa komputera w zakresie:
  – programu Płatnik;
  – programu PUMA, TRAWERS;
  – biegłej znajomości programów z pakietu MS Office.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Samodzielność.
 5. Odpowiedzialność.
 6. Lojalność.
 7. Dokładność i sumienność.
 8. Operatywność oraz odporność na stres.
 9. Wysoka kultura osobista.

Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 2. Sporządzanie list płac z tytułu wszelkich wynagrodzeń, zasiłków ZUS.
 3. Prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych.
 4. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i korygujących ZUS.
 5. Sporządzanie informacji o dochodachPIT-11, PIT-40.
 6. Wystawianie zaświadczeń Rp-7.
 7. Planowanie, rozliczanie i okresowa analiza funduszu płac.
 8. Prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin).
 9. Przyjmowanie wniosków dotyczących wypłaty należnych świadczeń pracowniczych.
 10. Przygotowywanie dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło.
 11. Sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami rocznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego i do ZUS IWA.
 12. Sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczenia składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich pracowników i zleceniobiorców.
 13. Sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania przelewów składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników oraz innych potrąceń z listy płac.
 14. Terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych.
 15. Przyjmowanie, dekretowanie, sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.
 16. Sporządzanie zestawień, analiz finansowych.
 17. Przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów, wydatków, wskaźników.
 18. Sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów.
 19. Prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach syntetycznych i uzgadnianie z kontami analitycznymi prowadzonymi w DPS.
 20. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora DPS w Tolkmicku.

 

 1. Warunki pracy:
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 3. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 7 m-cy lub na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
 4. Praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo.
 5. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
  • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
  • pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej – załącznik nr 1.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 2.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 4. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego – załącznik nr 3.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe – załącznik nr 4.
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych – załącznik nr 5.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku 82-340, ul. Szpitalna 2. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko księgowego” – w terminie do dnia 27.10.2017r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą telefoniczną, elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej dps.bip.powiat.elblag.pl, na tablicy informacyjnej w siedzibie DPS oraz na stronie internetowej DPS Tolkmicko.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Anna Kurszewska

 

Załączniki:

 1. Zalacznik Nr 1
 2. Zalacznik Nr 2
 3. Zalacznik Nr 3
 4. zalacznik nr 4
 5. zalacznik nr 5
 6. zalacznik nr 6