Wybór najkorzystniejszej oferty: roboty malarskie – Zapytanie ofertowe nr 04/2016

Przetargi

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w TOLKMICKU
Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Roboty malarskie w budynku domu pomocy społecznej w pomieszczeniach :
1) Parter — rehabilitacja, pokój mieszkalny NR 3, biuro K-ka Opiekuńczo —Terapeutycznego, pokój Nr 4 — kabina prysznicowa.
2) I piętro – świetlica. prowadzonym w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.
Zapytanie ofertowe nr 04/2016 r

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
P.P.H.0 . „BUDIM inż. Tadeusz Wirgowski, ul. Wileńska 21E/5 14-500 Braniewo.

Oferta spełnia kryteria oceny — najniższa cena brutto: 5.207 65 zł. Słownie: pięć tysięcy dwieście siedem 65/100 złotych.

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę spełniającą kryteria oceny — najniższa cena — 100%.

Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.

pdf_1016